Anasayfa » Ne Nedir » Otuz yıl Savaşları Nedenleri ?

Otuz yıl Savaşları Nedenleri ?

Nedenleri ?

Avusturya ve İspanya ile Danimarka, İsveç, Fransa ve Bohemyalılar arasında olmuştur (1618- 1648). Savaşın nedeni mezhep anlaşmaz­lığıdır. Almanya’da Reform savaşlarına Ogsburg (Augsburg) barışı ile son ve­rilmişti (1555). Bu antlaşma ile her prens kendi kabul ettiği mezhebe yö­netimindeki halkı da girdirmek hak­kım elde etmişti. Habsburglardan Avus­turya Arşidükası II. Ferdinand, Bohem­ya ve Macaristan kralı oldu, 1616 yılın­da da Almanya

imparatoru seçildi. II. Ferdinand koyu bir Katolikti. Yöne­timindeki halkı da Katolik yapmak is­tedi. Ayrıca Alman prenslerinin bağım­sızlıklarına son vererek Almanya’da güç­lü bir devlet kurmak emelinde idi. Protestan olan Bohemyalılar, Katolikliği kabul etmeyerek ayaklandılar. Otuz yıl savaşları, mezhep çatışması şeklinde baş­lamış oldu, kısa sürede bütün Avru­pa’ya yayıldı. İspanya, Habsburg hane­danının başka bir kolu tarafından yöne­tildiği için Avusturya tarafını tuttu. Da­nimarka, İsveç ve Katolik olduğu halde Fransa, Protestan Alman prensleriyle birlik oldular. Fransa, Almanya’nın güç­lenmesini istemiyor, parçalanmış du­rumda kalmasını çıkarına uygun bulu­yordu. Onun için Almanya’yı bir yöne­tim altında birleştirmek isteyen II. Ferdinand’a karşı çıktı. Bu politikayı Fran­sa’nın tanınmış devlet adamlarından Richelieu ve Mazarin başarı ile yürüt­müşlerdir.

30yıl savaşlarıFransa, Avusturya’yı yenilgiye uğra­tarak Alsace, Artois ve daha başka yer­leri aldı. Sonunda Vestfalya antlaşması yapıldı (1648). Bu barışa göre* Alman prenslerinin bağımsızlıkları kabul edil­di. Fransa, Alsace’i ülkesine kattı. İsveç ve Brandenburg, Almanya’dan bazı yer­leri aldılar. Baltık denizi, bir İsveç gö­lü durumuna geldi. Brandenburg prens­liği, Prusya dükalığı oldu. Hollanda ba­ğımsızlık kazandı.İspanya Vestfalya antlaşmasını tanı­madı. Fransa ile İspanya arasında bir süre daha savaş oldu. 1659’da Pirene ant­laşması yapıldı. Fransa kralı XIV Lui (Louis XIV) İspanya kralı IV. Filip’in kızı Marie Therese ile evlendi. Marie Therese’in İspanya krallığından vazgeç­mesi için kendisine 500 bin altın veril­mesi kabul edildi.Otuz yıl savaşları sonunda Habsburgların Avrupa’da üstünlük kurma girişim­leri başarısızlığa uğradı. Fransa, birinci derecede önemli ve güçlü bir devlet du­rumuna geldi. Bu sırada Osmanlı im­paratorluğunda ayaklanmalar çıkmış­tı. İranlılayla da savaş yapılıyordu. Os­manlılar, bu nedenlerle Avrupa devlet­lerinin birbirlerilye savaşmalarından bir yarar sağlayamadılar.

 

Bir önceki yazımız olan Kadeş Savaşı Ve Antlaşması başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.