Anasayfa » Osmanlı Padişahları

Osmanlı Padişahları

Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi

Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi

Adalet alanında hiçbir taviz vermemiş ve uygulamaya koyduğu kanunlar, kendisine ünlü Kanuni adını kazandırmıştır. Süleyman’a bu unvanı kazandıran pek çok kanun hazırlayıcıları büyük hukuk adamları olan Ebusuud , Nişancı Celalzade ve müftü Kemal Paşazâde Efendi ’lerdir Yürürlüğe koyduğu kanunlarla her eyâleti ayrı ayrı yönetmiş, kesinlikle eyaletleri yönettiği kanunlar birbirleriyle çelişmemiştir.

Kanunî Sultan Süleyman’ın Kanunnamesi, üç ana bölüm ve eklerinden oluşur ve ceza, vergi kanunlarıyla halkve bazı askeri sınıflarla ilgili kanunları kapsamaktadır. Bu Kanunnamede, özellikle tımar ve zeamet sahipleriyle halkın hukuki ve mali durumları tespit edilmiştir. Bütün ülke toprakları, öşri, haracı ve emiri arazi olarak birbirlerinden ayrılmış ve

Devamını Oku »

Şehzade Cihangir’in Ölümü

Şehzade Cihangir'in Ölümü

1553 yılına gelindiğinde Kanuni’nin Mustafa, Beyazıt ,Selim ve Cihangir adında dört oğlu hayatta bulunuyordu.Mustafa 39 yaşında, Cihangir 23 yaşındaydı. Şehzade Mustafa fiziksel olarak dedesi Yavuz Sultan Selime benziyordu. Kendisi güçlü karakteri, insancıllığı, yüksek askeri vasıflarınca, yeniçeriler ve ulema tarafından destekleniyordu.

Kanuni’den sonra tahtın en güçlü adayıydı. Cihangir ise küçükken bir hastalık geçirmiş ve kambur kalmıştı. Babası tarafından her daim korunmuş hatta sancağa bile gönderilmemişti. Hürrem Sultan şehzade Bayezid’e düşkündü. Valide sultan olmak için tüm ilgisini oğlu Beyazıt’a yoğunlaştırmıştı. Ama

Devamını Oku »

Kanuni Dönemi Devlet Yönetimi

KANUNİ DÖNEMİNDE DEVLET YÖNETİMİ

1520 yılında tahta sahip olan ve 1566’ya kadar uzun süre hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman’ın zamanı, Osmanlı Devletinin en parlak çağı olarak nitelenir. Olayların gelişiminde belirgin etkisi olan Sultan Süleyman, Osmanlı Devletini döneminde dünyanın en büyük İmparatorluklarından biri durumuna getirmiştir. Fatih Sultan Mehmed’le başlayan gelişmelerin doruğa ve kuramların klâsik düzeye ulaşması onun zamanındadır. Diğer bir deyişle, kuruluşundan itibaren yaklaşık 250 yıl içinde Osmanlıların vardıkları en üst noktayı simgeleyen, Kanuni Sultan Süleyman’dır.

Bu 250 yıl içinde, Osmanlıların dayandıkları hukuk

Devamını Oku »

Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi

ŞEHZADE MUSTAFA'NIN ÖLDÜRÜLMESİ (1553)

Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan dört oğlu olmuştu (Mehmed, Selim, Bayezid,Cihangir). Hayattaki   en büyük oğluysa Hürrem’den önce Manisa valiliği sırasındaki eşi Gülbahar Sultan’dandı. Hürrem, uzun bir mücadele ve sonu gelmez entrikalarla onu Padişahın kalbinden kovmayı başarmıştı. Sarayda mutlak Kadın efendi olarak hüküm sürmeye başlamıştı, Ancak Kanuni yaşlanmakta idi 1550’de 65 yaşma gelmişti. Kesin bir kural olmamakla birlikte, Osmanlı İmparatorluğunda, beylik dönemi dahil, babadan sonra tahta hep büyük oğullar geçmişti. Buna göre de, eğer Sultan Süleyman’a bir şey

Devamını Oku »

Kanuni Sultan Süleyman Kronolojisi

Kanuni Sultan Süleyman Kronolojisi

1494 Kanuninin doğumu.

1510 Kanuni Kefe sancağında.

1513 Kanuni Manisa sancağında.

1520   I. Selim’in ölümü, Kanuni’nin Osmanlı tahtına geçişi.

1521   Kanuni’nin Belgrad seferi ve Belgrad’ın Osmanlı hakimiyetine geçişi. Mısır’da Canberdi Gazali’nin isyanı ve bastırılışı, Şarlken’in hükümdarlığa gelmesi.

1522   Rodos’un Şövalyeler’den feth edilişi.

1523   Maktul İbrahim Paşa’nın Sadrazamlığa atanışı.

Devamını Oku »

Kanuni Sultan Süleman’ın Kişiliği

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN KİŞİLİĞİ

Kanuni Sultan Süleyman, Türk ve Dünya tarihinde önemli bir yer işgal eder. Babasının çevresinde, kendisine rakip bırakmaması nedeniyle, rakipsiz olarak tahta çıkmış, tahta çıkar çıkmaz yaptığı birtakım işlerle haklıya hakkını vereceğini, haksıza da hak ettiği cezayı uygulayacağını göstermiştir. Kendisi ne çok sert, ne de çok yumuşak yaradılışlıdır. Kırk altı yıllık hükümdarlık dönemini, sürekli savaşlar, yeni yeni topraklar ele geçirmekle geçirmiştir.

Doğuda Safevi'lerle baş etmeye çalışmış, Batıdaki en büyük düşmanıysa Şarlken olmuştur. Zamanında Osmanlı İmparatorluğu Asya, Avrupa ve Afrika gibi üç büyük kıtaya yayıldığı gibi, Uzak Doğuya da seferler yapılmıştır.

Adalet alanında hiçbir taviz vermemiş ve uygulamaya koyduğu kanunlar kendisine meşhur “Kanuni” adını kazandırmıştır. Süleyman’a bu unvanı kazandıran pek çok kanun hazırlayıcısı büyük hukuk adamı Ebusuud’dur. Yürürlüğe

Devamını Oku »

Kanuni İle Hürrem Nasıl Tanıştı

KANUNİ İLE HÜRREM NASIL TANIŞTI

Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Orduysa başkente sanki başarısız olan kendileri değilmişçesine, tam bir zafer kazanmış, gibi girmiştir.

Sultan Süleyman, nedendir bilinmez, bu başarısız kuşatmanın kendini unutmak amacıyla dönüş yolundan itibaren her şeyi başarılı bir şekilde yapmış gibi davran-maktadır. Başkente dönüşünde bir ara çeşitli eğlencelere dalar. işte bu günlerde bir gün Hareme geleceğini, bunun için gerekli hazırlıkların yapılmasını Harem ağasına emreder. Bu emri alan Harem ağası gereğini yerine getirmek amacıyla hemen Hareme koşar. Cariyeler gösterilen telaştan durumu anlarlar.

Devamını Oku »

Şehzadeler Savaşı

ŞEHZADELER SAVAŞI

En büyük şehzade Mustafa’nın ortadan kaldırılması, en küçük şehzade Cihangir’in de bu olaya üzülerek ölmesinden sonra, şimdi hayatta iki şehzade kalmıştı. Bunlar, anneleri Hürrem Sultan olan, Bayezid ve Selim idi. Artık taht kavgası bu iki kişi arasında sürmekteydi. Anneleri Hürrem Sultan’ın tahtın geleceği hakkında herhangi bir endişesi yoktu. Her ne kadar onun tercihi Bayezid ise de, iki oğlu üzerinde de mücadelelerine son vermelerini temin edecek nüfuza sahipti. Ancak Hürrem Sultan’ın 1558 Martında ölümünü takiben iki kardeş arasındaki çekememezlik artarak büyümeye başlamıştı. Kardeşlerin taraftarları çevrelerinde toplanmışlardı. Durumlarından hoşnut olmayan tımar

Devamını Oku »

Şehzadeler Olayı nedir

ŞEHZADELER OLAYI NEDİR

Osmanlı devletinde bir veraset yasası mevcut olmadığı için sultan Süleyman’ın yaşı ilerledikçe oğulları, saltanat sorunu nedeniyle endişe içinde idiler. Sultanın en büyüğü Mustafa olmak üzere, Selim ve Cihangir adlarında dört oğlu hayatta bulunuyordu. Konya valisi şehzade M u s t a f a , iyi bir eğitim görmüş olup iyi ahlakı, ciddiyeti ve olgunluğu dolayısıyla Yeniçeriler ve aydınlar tarafından seviliyordu; yaşı ve meziyetleri bakımından da hükümdarlığa aday idi, fakat buna, Hürrem Sultan karşı çıktı. Sultan Süleyman’ın Osmanlı kaynaklarında Hürrem Sultan ve batılı kaynaklarda daRokzalan adıyla anılan bu eşinden Selim, Bayezit, Mehmet ve Cihangir adlarında dört çocuğu olmuştur. Şehzade Mehmet, daha önce (1544) Manisa sancakbeyi

Devamını Oku »

Bayezid Selim Mücadelesi

Bayezid Selim Mücadelesi

Şehzâde Mustafa ve Cihangir ’in ölümlerinden sonra sultan Süleyman’ın hayatta, ana-baba bir Selim ve Bayezid adlarında iki oğlu kalmıştı ve ikisinin de annesi, Hürrem Sultan idi; annesi, babasına benzeyen Bayezit’i çok seviyordu. B a y e z i t, kültürlü, annesine benzeyen Selim ’e oranla, daha değerli, şair, aynı zamanda mütevazi ve iyi ahlâklı, hareketli ve cesur olması dolayısıyla maiyyeti ve devlet erkânı tarafından da çok seviliyordu. Son derecede cömert olan ve güçlü bir çevre oluşturmak amacıyla çok para harcayan şehzadeye tahsis edilen para kafi gelmiyor, bu nedenle ona annesi Hürrem Sultan yardımda bulunuyordu. B a y e z i t, kardeşi şehzâde Mustafa ’nın ölümü üzerine, babasından sonra kendisinin hükümdar olacağına kesin olarak inanmıştı. Fakat annesinin ölümü (Şubat 1558), onun bu arzusunun gerçekleşmesine imkân vermedi. Öte yandan annesinin, B a y e z i t lehindeki faaliyetini bilen şehzade Selim ise kaderine razı olarak işi Ta n r ı ’ya bırakmıştı. Hürrem Sultan ’ın ölümü

Devamını Oku »