Anasayfa » Atatürk’ün Söylediği Sözler (sayfa 3)

Atatürk’ün Söylediği Sözler

Atatürk’ün Türk Edebiyatı Hakkındaki Görüşleri

ATATÜRK'ÜN TÜRK EDEBİYATI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Türk tarihinin ve Türk dilinin yabancı etkilerinden sıyrılıp kaynağa dönmesini hedef tutan Atatürk, edebiyat ve güzel sanatları batı kaynaklarına yöneltmek istedi.»

Savaş alanında zafer kazanan erlerine ve subaylarına: «Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!» dememiş miydi?

Tarihsel akışa uygun olarak Türk bağımsızlık savaşı doğudan batıya doğru yol aldı. Orduların batısındaki Akdeniz, orduların ilk hedefiydi. İlk hedefi İzleyecek hedefler de batıdaydı hep. Durmadan batıya doğru gitmek gerekti.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Tiyatroya Verdiği Önem

Atatürk'ün Tiyatroya Verdiği Önem

Atatürk'ün, edebiyat türlerinden tiyatro’ya özel bir ilgi göstermesi de rastlantı olamaz. Toplumsal sanatın en canlı örneği tiyatrodur belki de. Atatürk, İstanbul’a hemen her gidişinde, o zamanlar «Darülbedayi» diye anılan Şehir Tiyatrosu’nda temsiller seyretmiş, büyük başarı kazanan sanatçılara övgüleriyle şeref vermiştir. Türk tiyatrosuna emeği geçenlerin yüzünü ağartan sözleri herkesçe bilinse de, tekrar tekrar okunmaya değer niteliktedir.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Resim Sanatına Verdiği Önem

Atatürk'ün Resim Sanatına Verdiği Önem

Türk toplumunun doğu sanatlarına sırt çevirip batı sanatlarına yaklaşması amacıyla plastik sanatlara da ilgi gösterdi Atatürk. Memleketimizin biricik Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul'da Dolma bahçe Sarayı'nın Beşiktaş'a yakın kanadında onun emriyle açıldı. Batı anlamında resim ve heykelin Türkiye'deki gelişme aşamalarını gösteren bu müzeyi ilgiyle gezen Atatürk, yetkililerin açıklamalarını dikkatle dinledi.

Türk toplumunda minyatür ve halı resminin uzun bir tarihi vardı. Fakat, iki boyutlu çizgi ve renk hünerine dayanan bu ilkel sanatın, üç boyutu düzlükte veren perspektifli batı resmine uzun süre direnmesi beklenemezdi.

Devamını Oku »

Atatürk Ve Kadın Hakları

Atatürk Ve Kadın Hakları

Kadın Haklarının Tanınması

Tanzimatın ilânı ile bizde de kadın konusunun işlenmeye, sırf hanımlar için dergilerin çıkarılmaya başlandığını görüyoruz : «Terakki», «Hanımlara Mahsus Gazete» gibi...

1899 sıralarında «Hanımlara Mahsus Gazete»de Rasime Hanım, «Kadın Terbiyesi» başlıklı bir yazısında diyor ki:

«Hakiki iffet ve edep ahkâmının umumî cereyanı, kadınları evde

Devamını Oku »

Atatürk’ün Vecizeleri

ATATÜRK'ÜN VECİZELERİ

                        ATATÜRK DİYORKİ

-Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş birini milletiz

-Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlal vardır. Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyetidir.

-Efkârı umumiyeyi, ne kadar acı da olsa hakikatlerle daima temas halinde bulundurmak behemahal lâzımdır.

-Millî hâkimiyet öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerinde kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.

-Hâkimiyeti milliye, milletin namusudur, haysiyetidir, şerefidir.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Türk Gençliği Hakkındaki Sözleri

ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

-Gençlik istikbalin ışığıdır.

-Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki, hiçbir şeyi unutmayacaktır. Gelecek umudunun ışıklı çiçekleri onlardır.

-Bütün ümidim gençliktedir.

-Gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

-Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarım ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Hürriyet İle İlgili Sözleri

Atatürk'ün Hürriyet Ve İstiklal İle İlgili Sözleri

-Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir.

-Hürriyet Türk'ün hayatıdır.

-Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

-Saygısızlığın, tecavüzün, küçüğü büyüğü yoktur.

-Türkiye devletinin bağımsızlığı mukaddestir. O, ebediyen, sağlanmış ve korunmuş olmalıdır.

-Türkiye halkı, asırlardan beri, hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlâtlarıdır.

-Bu millet, bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

-Ya istiklâl ya ölüm!

Devamını Oku »

Atatürk’ün Kültür İle İlgili Sözleri

Atatürk'ün Kültür İle İlgili Sözleri

-Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür.

-Millî kültürümüzü, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız.

-Kültür, tabiatın yüksek verimleriyle mesut olmaktır. Bu ifade içinde çok şey saklıdır. Temizlik, saflık, yükseklik, insanlık v.s. Bunların hepsi insanlık vasıflarındandır. İşte kültür kelimesini mastar şekline soktuğumuz zaman, tabiatın insanlara verdiği yüksek vasıfları, kendi çocuklarına, torunlarına ve geleceğine vermesi demektir.

Buraya kadar anlatmak istediğimiz, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti çocukları kültürel insanlardır. Yani hem kendileri kültür sahibidirler, hem de bu özelliği çevrelerine ve bütün Türk milletine yaymakta olduklarına inanırlar.

-Milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyetinin temel dileği olarak temin edeceğiz.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Milliyetçilik İle İlgili Sözleri

Atatürk'ün Milliyetçilik İle İlgili Sözleri

-Ey Türk Milleti! Sen yalnız kahramanlık ve cengâverlikte değil, fikirde ve uygarlıkta da insanlığın şerefisin. Tarih, kurduğun uygarlıkların övgüleriyle doludur. Mevcudiyetine kasteden siyasî ve toplumsal etkenler birkaç asırdır yolunu kesmiş, yürüyüşünü ağırlaştırmış, on bin yıllık fikir ve kültür mirası, ruhunda bakir ve tükenmez bir kudret halinde yaşıyor. Hafızasında binlerce yılın hatırasını taşıyan tarih, uygarlık safında layık olduğun yeri sana parmağıyla gösteriyor. Oraya yürü ve yüksel! Bu, senin için hem bir hak, hem de bir vazifedir!

-Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz; Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.

-Vatanımız, Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden eserleri ile yaşadığı bugünkü siyasî sınırlarımız içindeki yurttur. Vatan hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir kütledir.

-Milliyet teorisini, milliyet ülküsünü çözüp dağıtmaya çalışan teorilerin üzerinde uygulanma kabiliyeti bulunamamıştır. Çünkü tarih, olaylar, hadiseler ve gözlemler insanlar ve milletler arasında, hep milliyetin hâkim olduğunu göstermiştir ve milliyet ilkesi aleyhindeki büyük ölçüde fiilî tecrübelere rağmen yine milliyet hissinin öldürülmediğini ve yine kuvvetle yaşadığı görülmektedir.

-Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda milletlerarası temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber, Türk toplumunun hususî seciyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetim korumaktadır.

-Bir milletin, diğer milletlere nispetle tabii veya kazanılmış hususî seciyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetini korumaktadır.

-Bir milletin, diğer milletlere nispetle tabii veya kazanılmış hususî karakterler sahibi olması, diğer milletlerden farklı bir yapı oluşturması, ekseriye onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmeye çalışması keyfiyetine milliyet ilkesi denir.

-Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.

-Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Din İle İlgili Söylediği Sözler

Atatürk'ün Din İle İlgili Söylediği Sözler

-Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edil-memelidir. Dinden maddî menfaat temin edenler iğrenç kimselerdir. İşte biz bu vaziyete muhalifiz ve buna müsaade etmiyoruz. Bu gibi din ticareti yapan insanlar saf ve masum halkımızı aldatmışlardır. Bizim ve sizlerin asıl mücadele edeceğimiz ve ettiğimiz bu kimselerdir.

-Milletimizin içinde gerçek din âlimleri, âlimlerimiz içinde milletimizin gerçekten iftihar edebileceği din bilginlerimiz vardır. Fakat bunlara mukabil ilmî kıyafet altında ilim gerçeğinden uzak, gereği kadar okuyup öğrenmemiş, ilim yolunda yeteri kadar ilerleyememiş hoca kıyafetli cahiller de vardır. Bunların ikisini birbirine karıştırmamalıyız.

-Camilerin mukaddes minberleri halkın ruhî, ahlâki gıdalarına en yüksek, en verimli kaynaklardır. Minberlerden halkın anlayabileceği dille ruh ve beyne hitap olunmakla Müslümanların vücudu canlanır, beyni temizlenir, imanı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur. Fakat buna karşılık hutbe okuyanların taşımaları gereken ilmî özellikler, özel liyakat ve dünya durumunu anlayıp bilme, önemlidir.

Devamını Oku »