Anasayfa » Atatürk’ün Söylediği Sözler (sayfa 2)

Atatürk’ün Söylediği Sözler

Atatürk’ün TBMM İle İlgili Sözleri

ATATÜRK'ÜN TBMM İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir ve bu hakimiyet makamının hükümetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti derler. Bundan başka saltanat makamı, bundan başka bir hükümet yoktur ve olamaz. (1 Kasım 1922)

-Katiyen bilmeliyiz ki, iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır. Çocuklarımıza

Devamını Oku »

Atatürk’ün Milli Hakimiyet İle İlgili Sözleri

ATATÜRK'ÜN MİLLİ HAKİMİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

-Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. (20 Ocak 1923)

-Devlet ve milletin mukadderatında milli irade amil ve hakimdir. (Temmuz 1919)

-Eşitliğin de dayanağı milli hakimiyettir. (Mart 1923)

-Adaletin de dayanağı milli hakimiyettir. Hürriyetin de

Devamını Oku »

Atatürk’ün Türk Milleti Hakkında Söylediği Sözler

Atatürk'ün Türk Milleti Hakkında Söylediği Sözler

-Mühim bir vazifenin yapılmasında benden evvel müteşebbis millet olmuştur. Benim şu veya bu sebeple tehir ettiğim mühim vazifeyi, millet bana ihtar etmiş ve yaptırmıştır. Bunu, milletin müşterek ruhundaki yücelik ve olgunluğa parlak bir misal olarak zikretmeliyim. (28.3.1925)

-Bütün medeni eserleri, bütün dünyada ilk defa yapmış veya

Devamını Oku »

Atatürkçülüğün Nitelikleri

Atatürkçülüğün  Nitelikleri

Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak ıçin her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılaplarım bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılapları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. Bu nedenledir ki, bundan önceki bölümlerde ATATÜRK ilkeleri ile inkılaplarının neler olduğunu açıklamaya çalıştık. işte bu ilkeler

Devamını Oku »

Atatürkçülüğün Temel Esasları

ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TEMEL ESASLARI

1-Tam Bağımsızlığı esas alır:

Atatürkçülük,1.Dünya savaşı sonrası imzalan Mondros ateşkes antlaşmasından sonra, emperyalist devletlerin topraklarımızı işgali üzerine başlayan,kurtuluş savaşı sonunda, tam bağımsız ve milli Cumhuriyet devletini kurarak,tüm dünyadaki mazlum devletlere örnek olmuştur.Atatürk, tam bağımsızlığı sağlamak için, her alanda özellikle ekonomik alanda tam bağımsız Türkiye için inkılaplar yapmayı amaç edinir.

2-Barışçıdır,Sosyaldir,Demokratik ve Halkçıdır.

Az gelişmiş bir sosyal yapıdan kurtulmak

Devamını Oku »

Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ NEDİR

Atatürkçülük, Türk milletinin aklın ve bilimin rehberliğinde ileri bir toplum olarak en kısa sürede çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini, milletler ailesinin bağımsız, eşit ve şerefli bir üyesi olarak demokratik ve lâik kurallar içinde mutlu bir yaşam sürmesini amaçlayan, ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaç ve isteklerinden doğmuş çağdaş bir düşünce sistemidir. Bu düşünce sistemine Atatürkçülük, Kemalizm, Atatürkizm, Atatürk Yolu, Atatürk İdeolojisi, Kemalist İdeoloji gibi çeşitli isimler verilmektedir. Ancak hangi kavram kullanılırsa kullanılsın, ifade edilmek istenen husus, Atatürk ilke ve inkılâplarının bütün halinde oluşturduğu düşünce sistemidir.

Atatürkçülük, çağdaşlaşma yolunda daimî bir atılımın, daimî bir gelişmenin içinde olmamızı gerektirmektedir. Bize bu gelişmeyi, bu ilerlemeyi hazırlayacak ortam ise,

Devamını Oku »

Atatürkçülük Nedir

Atatürkçülük Nedir

Atatürkçülük, Türkiye gerçeklerinden doğmuş bir akımdır. Atatürkçülüğün temel öğeleri olarak, bilim düşüncesi, akılcılık, sosyal ve ekonomik kalkınma ve çağdaşlaşma, siyasal bağımsızlaşma ve demokratlaşma yönünden özgürlükçülük, laiklik, halkçılık, devletçilik, sosyal adaletçilik, ulusçuluk, barışçılık, cumhuriyetçilik, devrimcilik ilkeleri kabul edilebilir. Çok yönlü düşünceye ve demokratik bir toplumsal yapıya dayalı bir değişim, bir atılım, bir ilerleme yaratmak Atatürkçülüğün başlıca gereğidir. Atatürkçülüğün temel ilkeleri Türk Devrimi ile eş anlama gelmektedir.

Atatürk tarafından gerçekleştirilen inkılaplar ve yapılan bütün icraatlar belirli bir düşünce sisteminin sonucu olarak oluşmuştur.Gerçekleştirilen bütün önemli icraatlar Atatürk tarafından

Devamını Oku »

Atatürk’ün Başlattığı Arkeolojik Çalışmalar

Atatürk’ün Başlattığı Arkeolojik Çalışmalar

 

Türkiye’de müzecilik çalışmaları, arkeoloji kazıları yine Cumhuriyetin ilânından sonra ciddî boyutlara ulaşmıştır. Atatürk’ün yeni müzeler açılmasında, İlmi kazıların başlatılmasında büyük payı vardır. Konya’dan Başbakana 1931 yılında çektiği telgraf bunun en belirgin örneğidir.

“Memleketin hemen her tarafında emsalsiz defineler

Devamını Oku »

Atatürk’ün Sinema Ve Tiyatroya Verdiği Önem

ATATÜRK'ÜN SİNEMA VE TİYATROYA VERDİĞİ ÖNEM

 

Sinema, tiyatro, musiki, arkeoloji gibi      güzel sanatların çeşitli bölümlerine samimiyetle eğilmiştir Atatürk sinema ve tiyatroya ayrı bir önem vermiş,bu konuyu ne kadar iyi anladığını da şu sözlerle belirtmiştir.

“Sinema öyle bir keşiftir ki,

Devamını Oku »

Atatürk’ün Güzel Sanatlara Verdiği Önem

Atatürk'ün Güzel Sanatlara Verdiği Önem

Ulu önder Atatürk ile ilgili olarak yerli ve yabancı bir çok kişi görüşlerini, duyuşlarını dile getirmiş, onu samimiyetle târif etmeye çalışmışlardır. Yüzyılımızın ender yetiştirdiği devlet adamlarının, kumandanlarının başında gelen, çağdaşTürkiye’nin kurucusu Atatürk ile ilgili yazı yazmak, duygularımızı dile getirmek gerçekten çok zor ve güçtür.

Devamını Oku »