Anasayfa » Atatürkün Hayatı (sayfa 4)

Atatürkün Hayatı

Trablusgarp Savaşı Özeti

Trablusgarp Savaşı Özet İtalya, 27 Eylül 1911 yılında Trablusgarp’a taarruz etti. Deniz yolu kapanmış olduğundan bu bölgeye Mısır üzerinden pek mahdut yardımlar yapılabiliyordu. Kolağası Mustafa Kemal Bey de Mısır fevkalâde komi-serliğinin gösterdiği lüzum üzerine 1911 yılı Ekim ayında Bingazi’ye gönderildi . 19 Ekimde İskenderiye’den hareket eden Mustafa Kemal, yolda bir müddet hastalık geçirdi. Mısır hududuna geçtikten sonra Cagbub da Sünusilerden ... Devamını Oku »

Atatürk’ün Kurmay Subay Oluşu Ve 31 Mart Olayı

Atatürk'ün Kurmay Subay Oluşu Ve 31 Mart Olayı

Orduda şüpheli görülenler İstanbul’a uzak olan yerlere gönderilirlerdi. Mustafa Kemal de birkaç arkadaşı ile 5 Şubat 1905’te merkezi Şam’da olan 5 inci Ordu emrine verildi. Kurmay namzet sınıfını bitirenlerin kendi (sınıflarından başka birlikte staj yapmaları usulden olduğu için, asıl sınıfı Piyade olan Yüzbaşı Mustafa Kemal Şam’daki 30 uncu süvari alayına tayin olundu. 1 senelik süvari stajını ŞAM, BEYRUT, HAYFA ve Kudüs’teki süvari birliklerinde yaptı. Dürzîlerle çıkan anlaşmazlıkların bastırılmasında (HAVRAN) da ve İngilizlerle olan AKABE hâdisesi dolayısıyla da BİRÜSSEBİ'de bulundu.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Aldığı Rütbeler

ATATÜRK’ÜN ALDIĞI RÜTBELER Teğmen (Mülâzımı sani) 1317  (1901) Üsteğmen (Mülâzımı evvel) 1319  (1903) Kurmay (Erkânı harb) Yüzbaşı 1320  (1904) Kolağası 1323  (1907) Binbaşı 1327 (1911) Yarbay (Kaymakam) 1329  (1913)   2 yıl kıdem zamanı. 1330  (1914)   2 yıl kıdem zamanı. Albay (Miralay) 1331  (1915) Tuğgeneral (Mirliva) 1332  (1916)  1 yıl kıdem zamanı 1333  (1917)  1 yıl kıdem zamanı Mareşal (Müşir) 1337  (1921) Devamını Oku »

Atatürk Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi

1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu.

1881 - 1893 arası Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.

1893 Mustafa'nın Selânik Askeri Rüşdiyesi'ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi'nin kendisine "Kemal" adını takması.

1895 Mustafa Kemal'in Selanik Askerî Rüşdiyesi'ni bitirerek Manastır askerî îdadisi'ne girmesi.

13 Mart 1899 Mustafa Kemal'in Manastır Askerî İdadisi'ni bitirerek İstanbul'da Harp Okulu piyade sınıfına yazılması.

1902 Mustafa Kemal'in Harp Okulu'nu bitirerek Harp Akademisi sınıflarına geçmesi.

11 Ocak 1905 Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olması ve merkezi Şam'da bulunan Birinci Ordu emrine verilmesi.

Devamını Oku »

Vatan Ve Hürriyet Cemiyeti

Vatan Ve Hürriyet Cemiyeti

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Atatürk’ün 1906’da Şam’da kurmuş olduğu ilk cemiyetin adıdır. Bu cemiyetin adı Mustafa Kemal’in daha o yıllardan itibaren vatan sevgisi ve hürriyet aşkı için yaşadığının kanıtıdır. Kısaca o yıllara bir göz atalım.

Mustafa Kemal dürzülere karşı yapılan harekâtta dört ay bulunduktan sonra Şam’a dönüyor. Bu harekât esnasında kıtayı kumanda eden Lütfi Bey isminde bir zatla ahbap oluyor. Bu zat Mustafa Kemal’i Şam’da Tüccar Mustafa diye birisiyle tanıştırıyor. Tüccar Mustafa Tıbbiye mektebinin son sınıflarında iken siyasetle uğraştığından dolayı üç sene kalebentliğe mahkûm olmuş, sonra Şam’a gelmiş, ticarete başlamış. Mustafa Kemal bu tüccar doktorla arkadaşlığı ilerletiyor ve aradan bir müddet geçtikten sonra 1906 yılında bir gece Mustafa Kemal ve diğer dört arkadaşı Tüccar Mustafa’nın evinde toplanarak,  Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kuruyorlar. Bu cemiyet gizli çalışacaktır. Cemiyeti genişletmek için düşünülen tedbirler arasında Mustafa Kemal ’in muhtelif askerî sınıflarda staj yapmak bahanesiyle Berata, Yafaya ve Kudüs'e gitmesi de vardı.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Şam’a Sürgünü

Atatürk'ün Şam'a Sürgünü

Okul yıllarında çıkardıkları bir gazete sebebiyle soruşturma geçirmiş olan Mustafa Kemal Paşa ile birlikte birkaç arkadaşı, 1905’te akademiyi bitirdikten sonra tayin beklerken faaliyetlerini devam ettirmek üzere bir apartman kiralarlar Atatürk’ün söylemiyle:

‘‘Yüzbaşı olarak mektepten çıktıktan sonra İstanbul'da geçireceğimiz müddet zarfında bu işlerle daha iyi iştigal için bir arkadaş namına bir apartman tuttuk. Ara sıra orada toplanıyorduk. Bu hareketlerimizin hepsi takip olunuyor ve biliniyordu. Bu sırada Fethi Bey namında

Devamını Oku »

Atatürk’ün Harp Okulu Yılları

Atatürk'ün Harp Okulu Yılları

Mustafa Kemal Manastır idadisinin (lise) üç yıllık tahsilini de başarıyla bitirince, bu bilgi ve duygu zenginliği ile İstanbul’a, Harbiye Mektebi’ne(Harb Okulu) geliyor. Harbiye mektebindeki hayatını yine Ondan dinleyelim

‘‘Burada da riyaziye(matematik)  merakı devam ediyordu. Birinci sınıfta saf, gençlik hayallerine tutuldum. Dersleri ihmal ettim. Senenin nasıl geçtiğinin hiç farkında olmadım. Ancak dersler kesilince kitaplara sarıldım, ikinci sınıfa geçtikten sonra askerlik derslerine merak sardırdım. Şiir yazmak hakkında idadi hocasının vazettiği memnuiyeti unutmuyordum. Fakat güzel söylemek ve yazmak hevesi baki idi. Teneffüs zamanlarında hitabet talimleri yapıyorduk. Saati ellerimize alıyor, “bu kadar dakika sen, bu kadar dakika ben söyleyeceğim.” diye müsabaka ve münakaşalar tertip ediyorduk.

Harbiye senelerinde siyaset fikirleri baş gösterdi. Vaziyet hakkında henüz nafiz bir nazar hâsıl edemiyorduk. Sultan Hamit devri idi. Kemal Bey'in kitaplarını okuyorduk. Takibat sıkı idi. Ekseriyetle ancak koğuşta yattıktan sonra okumak imkânını buluyorduk. Bu gibi vatanperver eserleri okuyanlara karşı takibat yapılması, işin içinde bir berbatlık bulunduğunu ihsas ediyordu; fakat bunun mahiyeti gözlerimiz önünde tamamıyla tebellür etmiyordu.”  Üç senelik Harbiye mektebi tahsilini de başarıyla bitiren Mustafa Kemal teğmen olarak kurmaylık mektebine geçiyor. Hatıralarında kendisi der ki:

Devamını Oku »

Atatürk’ün Lise Hayatı

Atatürk'ün  Lise  Hayatı

Dört senelik rüştiye tahsilini başarıyla bitiren Mustafa Kemal, idadi (lise) tahsilini yapmak üzere Manastır’a gidiyor. Kendisi diyor ki:

“Manastır askerî idadisinde riyaziye (matematik) pek kolay geldi. Bununla meşgul olmaya devam ettim. Fakat Fransızcada geri idim. Muallim benimle çok meşgul oluyor, acı ihtarlarda bulunuyordu. Bu ihtarlar benim pek gücüme gitti. İlk sıla zamanında çare aradım. İki, üç ay gizlice Frerler mektebinin hususî sınıfına devam ettim. Böylece mektep derslerine nispetle  fazla derecede Fransızca  öğrendim.,,

 

Devamını Oku »

Atatürk’e Kemal Adını Kim Verdi

Atatürk'e Kemal Adını Kim Verdi

Mustafa Kemal Askeri Rüştüye'de keskin zekâsı ve yüksek kabiliyetiyle derhal kendini gösteriyor. Bilhassa matematik dersine çok iyiydi. Bu, hocalarının dikkatini çekiyordu. O kadar ki, hocaları Ona bir talebe gibi değil, yetişmiş bir adam, kendilerinin bir arkadaşı gibi bakıyorlardı. Matematik hocasının ismi Mustafa’dır. Bu hoca bir gün küçük

Devamını Oku »