Anasayfa » Atatürkün Hayatı (sayfa 3)

Atatürkün Hayatı

Atatürk ve Kominizm

ATATÜRK VE KOMÜNİZM

Atatürk, Komünist sistem üzerindeki görüşlerini, düşüncelerini, gerek Meclis içinde, gerek Meclis dışında yaptığı konuşmalarla belirtmeye çalışmıştır. Bu konuda bazı örnekler vermemiz yararlı olacaktır.

Örneğin 14 Ağustos 1920’de, verilen bir soru önergesi üzerine Mecliste yaptığı bir konuşmada Komünizm karşısındaki tutumunu şöyle açıklıyordu :

Devamını Oku »

Atatürk’ün Devrim İle ilgili Sözleri

ATATÜRK'ÜN DEVRİM İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Devrimi bir de Yeni Türkiye’nin kurucusu ve devrimlerimizin yaratıcısı Atatürk’ten dinleyelim. Büyük Kurtarıcıya göre devrim,

1. Mevcut müesseseleri zorla değiştirmek demektir.

2. Türk Milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medenî icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır.»

Atatürk’e göre hiçbir devrim, gerçeği göremeyenlerin oyuna başvurularak yapılamaz. Çünkü bu tip yığınlar, hurafelerin, köstekleyici yanlış itiyatların etkisine kapılacaklarından bunlarla devrim konusunda yapılacak plebisit olumlu bir sonuç vermez.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Askeri Kişiliği

ATATÜRK’ÜN ASKERİ KİŞİLİĞİ Atatürk, tarihin büyük kumandanlarından biridir. O, kumandanlık ve başkanlık yetkisine sahip olanlar arasında parlak bir yıldız gibi görünmektedir. Devlet başkanlarının, stratejik olmaları, onları zaferlere götürmüş ise de Sezar’dan Napoleon’a kadar büyük başkomutanlar arasında, siyasi ve idari hatalara kapılarak, felakete uğrayanlar vardır.Tarihte muzaffer kumandanlar çoktur. Fakat az kuvvetle, üstün bir Devamını Oku »

Ankara’nın Başkent Oluşu

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU  (13 Ekim 1923) Atatürk, çağdaş yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşmasında düşündüğü köklü değişikliklerin günü geldiğinde uygulama alanına koyma zamanlamasını çok iyi değerlendiriştir. Daha 1921 yılında yabancı bir gazeteciye verdiği demeçte Mustafa Kemal, Ankara’nın gelecekte başkent olacağını şu cümlelerle açıklamıştı: Devamını Oku »

Atatürk’e Başkumandanlık Verilmesi

Atatürk'e Başkumandanlık Verilmesi

Garp cephesi kuvvetleri Kütahya muharebesinde mağlûp olarak Eskişehir Doğusuna çekilmişti. 18 Temmuz 1921’de Eskişehir doğusunda Garp cephesine gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal, durumu yakından görüp inceledikten sonra orduyu Sakarya nehri gericine çekmeye karar verdi. Ordu, örtme birliklerini düşmanla temasta bırakarak 25 Temmuz’da Sakarya nehrinin doğusuna çekildi.

Büyük Millet Meclisinin (4 Ağustos 1921) gizli toplantısında Mustafa Kemal Paşa, Millet Meclisinin haiz olduğu salâhiyeti 3 ay fiilen istimal etmek şartiyle, Başkumandanlığı alacağını bildirdi. Muhalifler meclisin yetkilerini vermek istemiyorlardı. Müzakereler ertesi gün de devam etti. 5 Ağustosta yapılan müzakereler neticesinde Mustafa Kemal Paşa (Ordunun maddi ve mânevi kuvvetini süratle tezyid ve sevk ve idaresini bir kat daha tarsin hususunda Büyük Millet Meclisinin buna müteallik salâhiyetini meclis namına fiilen istimale mezun olmak) kaydiyle Başkumandanlığa tâyin edildi.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Şam Günleri

Atatürk'ün Şam Günleri

Atatürk'ün Suriye Günleri

Irak cephesinde Bağdat İngilizler tarafından işgal edilmiş. Başkumandanlık Bağdat’ı kurtarmak için Halep’te 7 nci Orduyu toplamaya başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa 7 Temmuz 1917’de bu ordunun kumandanlığına tâyin edildi. Irak’taki 6 nci Ordu ile Halep’te toplanmakta olan 7 nci Ordu, Yıldırım Orduları Grupu adiyle Almanya’nın eski Harbiye Nazırı ve Genelkurmay Başkanı Falkenhein’in emrine verildi. Almanya’dan da bir ordular grupu karargâhı ile Asya Kolu adında bir sefer  kuvvet yolda idi.

Falkenhein 20 Temmuz 1917’de kumandayı eline aldı. 7 nci Ordu kumandanı yüksek sevk-ü idarenin bir Alman karargâhına verilmesini, Falkenhein’in düşüncelerini, aşiretlerle olan münasebetlerini beğenmiyordu. Irak hareketinde de bir netice alınacağına kani değildi. Falkenhein de yaptığı tetkiklerden sonra Bağdat seferinden vazgeçerek Filistin cephesindeki İngiliz ordusuna taarruza karar vermişti.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Doğu Cephesi

Atatürk'ün Doğu Cephesi

İngilizler Çanakkale’den çekildikten sonra Mustafa Kemal Bey bazı işlerini görmek için Sofya’ya gitmişti. Orada bulunurken Edirne’de 16 ncı Kolordu Kumandanlığına tayin edilerek 27 Ocak 1916’da yeni vazifesine başladı. 5 Şubat 1916’da düşman Erzurum batısına, Muş ve Bitlis’e kadar ilerlemişti. Bu istikamette sevk edilen kuvvetlere kumanda etmek üzere 16 ncı Kolordu karargâhı ile birlikte Mustafa Kemal Bey 12 Mart 1916’da Diyarbakır’a gönderildi.

Mustafa Kemal’e daima kritik zamanlarda vazifeler isabet ediyordu. Düşmanın Muş ve Bitlis güneyindeki geçitleri zaptederek güney doğıu Torosları aşması halinde Irak ve Suriye’deki ordular da tehlikeli bir duruma düşebilirlerdi. 16 ncı Kolordu 5 inci tümeni ile Bitlis ve 8 inci tümeni ile Muş güneyinde bulunuyordu. Karargâhını Silvan’da kuran Mustafa Kemal, 2 Nisan 1916’da General olarak lâyık olduğu rütbeye yükselmişti.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Çanakkale Savaşındaki Başarıları

Atatürk'ün Çanakkale Savaşındaki Başarıları

Yarbay Mustafa Kemal Bey 2 Şubat 1915’de Tekirdağ’ında 19 uncu Tümen Kumandanlığı görevine başladı. Kısa bir zaman sonra da tümeni Çanakkale’de Maydos’a nakledildi. 0 sırada bir düşman çıkarmasına karşı Esat Paşa kumandasındaki 5. kolordu sahilde gerekli tertipleri almıştı.

Mustafa Kemal Bey 23 Mart 1915’de Arıburnu kıyılarını da içine alan (Maydos) bölgesi kumandanı oldu. Kendisi de diğer Türk kumandanları gibi kıyı müdafaasına taraftardı. Çanakkale cephesi önem kazandığından buradaki kuvvetler bir ordu haline getirilerek yeni teşkil edilen 4. Ordu Kumandanlığına Mareşal Liman Fon Sanders tâyin edildi. Mareşal kıyı müdafaası için kuvvetleri dağıtmamak, kuvvetleri toplu bulundurup düşman karaya çıktıktan sonra taarruz etmek fikrinde idi. Bu maksatla kıyıdaki birliklerin bir kısmı toplanmıştı. Bu arada Mustafa Kemal Bey’in kumanda ettiği 19 uncu Tümen de (Bigalı - Kilya) bölgesinde toplanarak ordu ihtiyatını teşkil etti. Bu tümen ancak ordu kumandanının emriyle kullanılabilecekti. (14 Nisan 1915).

Devamını Oku »

Atatürk’ün Sofya Ataşemiliterliği

 ATATÜRK SOFYA ATAŞEMİLİTERLİĞİ

Balkan Harbinden sonra Binbaşı Mustafa Kemal Bey (27 Ekim 1913) tarihinde SOFYA Ataşemiliterliğine tayin edilerek (20 Kasım 1913) de SOFYA’DA vazifeye başladı. Kendisine aynı zamanda BÜKREŞ, BELGRAD, ÇETİNE Ataşemiliterlikleri de ek görev olarak verildi. 1 Mart 1914 te Yarbaylığa terfi etti.

Mustafa Kemal Bey Sofya Ataşemiliterliği esnasında Balkan durumu hakkında hükümeti aydınlatacak bilgiler verdi. Birinci Cihan Harbi başlayınca Balkan hükümetlerinin durumları önem kazanmıştı. Bulgarların da Almanlarla birlikte hareket etmeleri ihtimali kuvvetleniyordu. Avusturya ordusunun Sırbistan’da yenilgiye uğraması, Alman’ların MARN meydan muharebesini kazanamamaları ve Rus ordularının da Galiçya’da ilerlemeleri Romanya’yı itilâf devletleri tarafına meylettirmiş, Bulgarları da mütereddit duruma düşürmüştü.

Devamını Oku »

Atatürk’ün Balkan Savaşları

Atatürk’ün Balkan Savaşları (1912-1913) Balkan savaşında  KIRK KlLlSE, LÜLEBURGAZ muharebeleri kaybedildikten sonra ordu asıl kuvveti ile ÇATALCA mevziini tutmuştu. Bir kısım kuvvet de Bahrisefit Boğazı Ruvai Mürettebe Kumandanlığı (Akdeniz boğazı mürettep kuvvet komutanlığı) adıyle, Gelibolu yarımadasını müdafaa ediyordu. Anavatanın tehlikeye düşmesi üzerine Binbaşı Mustafa Kemal Bey Derne’den İstanbul’a hareket etti. Harbiye nezaretinin 25 Kasım 1912 tarihli emriyle Devamını Oku »