Anasayfa » Atatürk’ün Devrimleri (sayfa 2)

Atatürk’ün Devrimleri

Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması

Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması Halifeliğin kaldırıldığı gün TBMM’nin çıkardığı bir kanunla dinsel esasların yönetim kurallarından çekilmesi yolunda önemli bir hamle yapılmıştır. Şeriye Vekilliğinin varlığı, din ve dünya işlerini birbirine karıştırıyordu. Bu örgüt, her biçim din işini düzenliyor, ayrıca diğer devlet kurumlarınca yapılan her türlü işlemin dine uygun olup olmadığım denetliyordu. Halifelik ile birlikte Devamını Oku »

Atatürk’ün Dil Devrimi

Atatürk’ün Dil Devrimi 1928 yılında dil Devrimini gerçekleştirmesi amacıyla kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyetinin ilk yıllardaki aşırı gidişine ve Türkçeyi kökten bir anda değiştirme çabalarına 1934 ve 1935 yıllarında Atatürk de konuşma ve yazılarında bu çok yeni ve alışılmadık kelimeleri kullanarak destek olmuşsa da, kısa Devamını Oku »

Neden İsviçre Medeni Kanunu

Neden İsviçre Medeni Kanunu Türk Medeni Kanunu olarak neden İsviçre Medeni Kanunu alındı? Bu sorunun karşılığı şu olabilir:İsviçre Medeni Kanununun Türkiye’ye alınması, akla, esivermiş, gelişigüzel bir karar icabı değildir.İşte etrafıyla, bütün incelikleriyle düşünüldükten sonradır ki bu medeni kanunda karar kılındı. Fransız Medeni Kanunu çok ihtiyardı. Bugün bu kanunun adı var. Fakat gerçek olan sudur ki, Devamını Oku »

Atatürkçülük nitelikleri temelleri

ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ  TEMELLERİ

Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri ve Başkalıkları :

Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılaplarım bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılapları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. ATATÜRK  ilkeleri ve inkılaplarla bunların dayandığı temeller Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçü olmak bunlara bağlı olmak demektir.

Atatürkçülük dendiğinde özellikle göz önünde bulundurulması

Devamını Oku »

Mecellenin Kaldırılması

Mecellenin Kaldırılması

Cumhuriyet Türkiye’sinde oluşan yeni yaşam anlayışı zorunlu olarak hukuk alanında da yenileşmeyi gerektiriyordu. Yeni yaşamda eski hukuk kurallarının yeri olamazdı. Bu nedenle, ilk olarak Türk Medeni Kanununun hazırlanmasına geçildi. Bu yasanın kabul edilmesinden önce toplumun uygar ihtiyaçlarını Mecelle karşılamakta idi. Bu yasa on dokuzuncu yüzyılın ikinci yansında düzenlenmişti. Derli toplu bir yasa idi. Ama toplumun ihtiyaçlarını dinden çıkarılan

Devamını Oku »

1921 Anayasası Genel Özellikleri

1921 Anayasası Genel Özellikleri

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Böylece yeni Türk Devletinin temelleri atıldı. İstanbul’da da bir hükümet ve Osmanlı Devleti vardı, ama bu bir biçimden başka bir şey değildi. Türk ulusu adına konuşma ve iş yapma hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisine ve onun hükümetine geçmişti. Bu meclisin düzenlediği 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa aşağıdaki temel hükümleri getirmişti :

1.Egemenlik kayıtsız ve şartsız ulusundur. Yönetim

Devamını Oku »

ATATÜRK Gençliğe Hitabeyi Neden Yazmıştır

ATATÜRK Gençliğe Hitabeyi Neden Yazmıştır

15 - 23 Ekim 1927 tarihleri arasında, Ankara’da Halk Fırkasının (Halk Partisinin) 2 nci büyük kongresi toplanmıştı. Bu kongrede, ATATÜRK, Kurtuluş Savaşı olaylarını başından sonuna kadar anlatan Büyük Nutuk’unu okumuştu. işte bu nutkun sonunu da gençliğe hitabe ile bitirmişti.

Büyük Nutuk’ta, ATATÜRK, Kurtuluş Savaşının hangi zor koşullar içinde geçtiğini; ulusun, vatanı ve bağımsızlığı kurtarmak için ne çetin savaşlar yaptığını belgelere dayanarak anlatır. Düşmanlar, içerden ve

Devamını Oku »

Halifeliğin Kaldırılmasının Önemi

Halifeliğin Kaldırılmasının Önemi

Yeni Türk Devleti milliyetçilik esasları üzerine kurulmuştu. Bu yüzden başka ulusları da ilgilendiren ve başka devletlerin iç işlerine karışmayı gerektiren halifeliğin bu yeni devletle bağdaşmasına olanak yoktur. Sonra, ülkede halifeliğe yandaş olanlar, halifeye aynı zamanda siyasal başkan gözüyle de bakacaklar, bu durum da. ayrı bir kargaşaya neden

Devamını Oku »

Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin İlanı

Saltanatın kaldırılması pek kolay olmamıştı. TBMM’nde uzun ve sert tartışmalar geçmişti. Bu tartışmalar sırasında ATATÜRK’ün “Ya ulusal egemenliğe ulusun kendisi sahip olur; ya da buna karşı çıkan birçok kafalar kesilir” anlamına gelen sözlerinden sonra saltanatın kaldırılması kararı verilmişti. Ama, bu kararın verilmesinden sonra da homurdanmalar sürdü. İnkılabın karşısında olanlar, ATATÜRK’Ü sınır dışına sürmek

Devamını Oku »

Atatürk’ün İktisat Politikası

ATATÜRK'ÜN İKTİSAT POLİTİKASI

İktisat politikası deyimi, genel anlamda, maddî ihtiyaçlarını tatmin etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için toplum halinde yaşayan insanların harcadıkları çabaları inceleyen bilgi koluna verilen addır.

İki noktaya parmak basıyor bu tanımlama. Maddi ihtiyaçlarını nasıl tatmin ettiği, gönencini nasıl arttırdığı incelenecek olan, tek başına yaşayan bir insan değil, toplum halinde yaşayan insanların tümüdür.

Askerlik mesleğinden yetişen Atatürk, 1919 dan 1923'e değin beş yıl süren «ulusal savaş hazırlığı ulusal savaş zaferi barışla perçinleme» devresi hesaba katılmazsa, 1923 ten ölümüne değin on beş yıllık zaman süresi

Devamını Oku »