Atatürk İlke ve İnkılapları

Doğru ve güncel bilginin adresi.

Atatürkçülük nitelikleri temelleri

ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ  TEMELLERİ

Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri ve Başkalıkları :

Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılaplarını bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılapları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. ATATÜRK  ilkeleri ve inkılaplarla bunların dayandığı temeller Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçü olmak bunlara bağlı olmak demektir.

Atatürkçülük dendiğinde özellikle göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

1.Atatürkçülük bir bütündür. İlke ve inkılapları ayrı ayn değerlendirmek olmaz. Onları bir bütünü oluşturan unsurlar olarak anlamak ve değerlendirmek gerekir. “Şu ilkeye uymayalım, bu inkılabı benimsemeyelim, ama Atatürkçü olalım” denemez. ATATÜRK ilkelerinin ve inkılaplarının

Atatürkçülükte birbirinden daha az önemli olması diye bir şey düşünülemez. Her ülkenin ve her inkılabın bütünü oluşturmada aynı düzeyde önemi ve değeri vardır. Örneğin, “Şapka giyinip Arap yazısı kullanalım; cumhuriyetçi olalım ama halkçı olmayalım; laik olalım ama devleti şeriatla yönetelim…” denemez. Okumaya devam et

Atatürk İdeolojisi Nedir

ATATÜRK İDEOLOJİSİ NEDİR

Çağımızda evrensel veya bir topluma özgü birçok ideolojik düşünce insan yaşantısına yön vermektedir. Tüm ideolojilerde ortak konu ise birey ve onun gereksinmeleridir. Atatürkçülük de Türk Devletinin temelini oluşturan bir ideolojidir. Diğer bir deyişle, Atatürkçülük (Kemalizm) Türkiye Devletinin anayasal yapı temelini oluşturan düşünce ve eylem sistemidir.Bu sistemin temel esasları, tam bağımsızlık yanlısı olması, halkçı, demokratik ve

Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları

ATATÜRK İNKILAPLARI

Türk Bağımsızlık Mücadelesinin kazanılmasını takiben Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak, ona çağdaş yaşamın yollarını göstermek idi. Onun içindir ki Büyük Adam,askeri zaferleri takiben: “Milli Mücadele’nin birinci safhası kapandı. Artık ikinci safhası başlıyor!”  demişti. Hedef çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak idi. Toplumu geri bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine set çeken engelleri ortadan kaldırmak gerekiyordu. Atatürkçülüğün ilkeleri bu amaçla

Okumaya devam et

Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri

Türk Devrimi bir diriliş, bir yenilik hareketidir. Çağdaşlaşma, modernleşme çığına yöneliktir. Toplumumuzu ulusal kültürüne, batı görüş ve düşüncesine  yönelten, köklü, sosyal ve siyasal Değişikliktir. Bu günkü devletimizin ve toplumumuzun yapısı, Atatürk devrimlerinin bir sonucudur. I. Dünya Savaşından yenik çıkmamız, Osmanlı

Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Bu İlkeler Işığında Yapılan İnkılaplar

ATATÜRK İLKELERİ VE BU İLKELER IŞIĞINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 1-CUMHURİYETÇİLİK

ÖZELLİKLERİ

1-Egemenliğin sahibinin millet olduğu bir yönetimdir.

2-Temsili demokrasi esastır.

3-Millet yöneticilerini değiştirebilir.

4-Milletin seçtiği temsilcilerden oluşan TBMM.son söz

yetkisine sahiptir.

5-Atatürk Gençliğe Hitabede Cumhuriyeti koruma görevini Türk gençlerine vermiştir.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Demokrasi

Milli Egemenlik

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

 Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

* TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU 1921-1924

*SALTANATIN KALDIRLMASI 1 KASIM 1922

*CUMHURİYET’İN İLANI 29 EKİM 1923

*İZMİR İKTİSAT KOGRESİ 17 Şubat 1923

*HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 3 MART 1924
*ANAYASANIN KABUL EDİLMESİ 20 NİSAN

1924 Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Anlamlar

 ATATÜRK İLKELERİ VE ANLAMLARI 

Atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren Türk İnkılabının içinden doğmuş, onun uygulamalarına yön vermiş olduklarından Atatürkçülüğün ideolojisini oluşturmaktadır. Bağımsızlık, milli egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkeleridir. Bu ilkeler gerek anlamları, gerekse amaçları bakımından   birbiri ile ilişkili, birbirini tamamlayan ilkelerdir. Hepsinin amacı Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ılaştırmaya yönelmiştir. Bu ilkeler tümüyle akılcı ve gerçekçi bir temele oturmuşlardır; çünkü Türk milletinin hususiyetleri, onun bugünkü ve yarınki ihtiyaçları göz önüne alınarak çağdaş yaşamın gereklerine uygun olarak belirlenmişlerdir.

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devlet idaresinde milli egemenliği, milli iradeyi ve

hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi, cumhuriyettir. Okumaya devam et

Milli Mücadele Dönemindeki Cepheler

Milli Mücadele Dönemindeki Cepheler

Ege Cephesi

Yunanlılar, İzmir’e çıktıktan sonra Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başlayınca, İstanbul Hükümetinin görüşüne aykırı olarak, silahına sarılan Türk vatanseverleri, çeteler kurmak suretiyle Ayvalık, Aydın, Nazilli ve Salihli cephelerinde Yunan ordusunun karşısına dikildiler. «Kuvayi Milliye» adını alan bu milli kuruluşlar, Ege cephesinde düşmanın ileri hareketini her yerde ateşle karşıladılar. Bu çete savaşlarına

Okumaya devam et

Takrir-i Sükun Kanunu

Takrir-i Sükun Kanunu

Takrir-i Sükun Kanunu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait isyanının yarattığı tehlikeleri ve Cumhuriyete yönelen tehlikeleri önlemek amacı ile yürürlüğe girmiştir.( 4 Mart 1925) tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun önce iki yıllığına çıkarılmış sonra süre iki yıl daha uzatılmıştır. 4 Mart 1929’da yürürlükten kaldırıldı.16 Haziran 1926 çarşamba günü İzmir’e bir ziyarette bulunacak olan

Okumaya devam et

Şeyh Sait Ayaklanması

Şeyh Sait Ayaklanması

Nakşibendi tarikatından olan Şeyh Sait, 13 Şubat 1925’de Genç ilinin Ergani ilçesinin Eğil bucağının Piran köyünde ilk defa isyana başlamıştır. İsyancılar önce Genç ili’nin merkezini ele geçirmişler, hatta bir alayı geri çekilmeye mecbur etmişler, ardından da bir süvari alayını da pusuya

Okumaya devam et

Menemen Olayı

Nakşibendi tarikatı mensubu Derviş Mehmet İsminde bir yobaz ve altı silahlı arkadaşı 23 Aralık 1930 günü Menemen’e gitmişlerdir. Üzerinde dini ibareler yazılı bir bayrakla camiye girmişler ve camide toplanan cemaate kendileriyle birlik olmalarını telkin etmişlerdir.Derviş Mehmet ahaliye

Okumaya devam et

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Türkiye’de çok partili hayata geçmek için atılan ikinci adımdır. Fırkanın özelliği ise Mustafa Kemal Paşa’nın teşvik etmesi ile kurulmuş olmasıdır.Milletimizin Mustafa Kemal Paşa’ya itimadı tamdı. Atatürk’ün en büyük amaçlarından biriside Türkiye’de çok partili hayata geçilmesidir. Bu amacını

Okumaya devam et

Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası

Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası

İktidar olan Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı memlekette sert bir muhalefet havası esiyordu. Cumhuriyet Halk Fırkasının meclise baskı yaptığı düşünülüyordu. Bir kısım milletvekili cumhuriyet Halk Fırkasından ayrıldı. Ankara’da 17 Kasım 1924 te Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasını

Okumaya devam et

Ordunun Siyasetten Ayrılması

Ordunun Siyasetten Ayrılması

Gerek Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve gerekse İkinci Türkiye Büyük millet Meclisinde kumandanlık ile milletvekilliği bir arada yürümekte idi. Ordu komutanlarından Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoy’un, askerlikten ayrılarak milletvekilliğine dönüşleri, Cumhuriyetin ilanı, Hilafetin kaldırılması olaylarından sonra, içte yeni bir bunalımı yaratmayı amaçlıyordu.Olayın başlangıcı, Rauf Bey’in (Orbay) Başvekillikten çekilmesi ile

Okumaya devam et

Mudafaa-i Hukuk Grubu ve Cumhuriyet Halk Fırkasının Kuruluşu

Mudafaa-i Hukuk Grubu ve Cumhuriyet Halk Fırkasının Kuruluşu

Mustafa kemal mecliste Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubunu kurarak birlik sağlamıştı. Grup, Misak-ı Milli esaslarına bağlı kalacak, milletin bağımsızlığı ve bütünlüğü için, barışı sağlamak için tüm olanakları seferber edecekti.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubu10 Mayıs 1921 de, Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında toplandı.151 milletvekili oy birliği ile , Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

Okumaya devam et

İlk Büyük Millet Meclisindeki Gruplar

İlk Büyük Millet Meclisindeki  Gruplar

Halk zümresi, Islahat, istiklal, Tesanüt Grupları

23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan T.B.M.M.eski Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın Ankara’ya gelebilen vekilleri ile T.B.M.M seçimleriyle yeni seçilen vekillerden oluşuyordu. Belli bir görüşü temsil etmediklerinden ve mevcut bir siyasi partinin de temsilcisi olmadıklarından, aralarında bir birlik mevcut değildi. Çeşitli

Okumaya devam et

Türkiye Afganistan Antlaşması

Türkiye Afganistan Antlaşması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 1921 yılı mart ayında Moskova’da iki devletle dostluk ve yardımlaşma antlaşması yaptı. Rus-Bolşevik Hükümeti’yle Ankara Hükümeti temsilciler kurulu arasında süren görüşmeler sırasında Moskova’da bulunan Afganistan temsilcileriyle

Okumaya devam et

© 2013, www.ataturkilkeveinkilaplari.com – Bazı hakları saklıdır! İçeriklerimiz için GNU lisansı geçerlidir. Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız BİZE ULAŞIN menüsünden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır.