Atatürk İlke ve İnkılapları

Doğru ve güncel bilginin adresi.

Atatürkçülük nitelikleri temelleri

ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ  TEMELLERİ

Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri ve Başkalıkları :

Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılaplarını bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılapları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. ATATÜRK  ilkeleri ve inkılaplarla bunların dayandığı temeller Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçü olmak bunlara bağlı olmak demektir.

Atatürkçülük dendiğinde özellikle göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

1.Atatürkçülük bir bütündür. İlke ve inkılapları ayrı ayn değerlendirmek olmaz. Onları bir bütünü oluşturan unsurlar olarak anlamak ve değerlendirmek gerekir. “Şu ilkeye uymayalım, bu inkılabı benimsemeyelim, ama Atatürkçü olalım” denemez. ATATÜRK ilkelerinin ve inkılaplarının

Atatürkçülükte birbirinden daha az önemli olması diye bir şey düşünülemez. Her ülkenin ve her inkılabın bütünü oluşturmada aynı düzeyde önemi ve değeri vardır. Örneğin, “Şapka giyinip Arap yazısı kullanalım; cumhuriyetçi olalım ama halkçı olmayalım; laik olalım ama devleti şeriatla yönetelim…” denemez. Okumaya devam et

Atatürk İdeolojisi Nedir

ATATÜRK İDEOLOJİSİ NEDİR

Çağımızda evrensel veya bir topluma özgü birçok ideolojik düşünce insan yaşantısına yön vermektedir. Tüm ideolojilerde ortak konu ise birey ve onun gereksinmeleridir. Atatürkçülük de Türk Devletinin temelini oluşturan bir ideolojidir. Diğer bir deyişle, Atatürkçülük (Kemalizm) Türkiye Devletinin anayasal yapı temelini oluşturan düşünce ve eylem sistemidir.Bu sistemin temel esasları, tam bağımsızlık yanlısı olması, halkçı, demokratik ve

Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları

ATATÜRK İNKILAPLARI

Türk Bağımsızlık Mücadelesinin kazanılmasını takiben Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak, ona çağdaş yaşamın yollarını göstermek idi. Onun içindir ki Büyük Adam,askeri zaferleri takiben: “Milli Mücadele’nin birinci safhası kapandı. Artık ikinci safhası başlıyor!”  demişti. Hedef çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak idi. Toplumu geri bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine set çeken engelleri ortadan kaldırmak gerekiyordu. Atatürkçülüğün ilkeleri bu amaçla

Okumaya devam et

Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri

Türk Devrimi bir diriliş, bir yenilik hareketidir. Çağdaşlaşma, modernleşme çığına yöneliktir. Toplumumuzu ulusal kültürüne, batı görüş ve düşüncesine  yönelten, köklü, sosyal ve siyasal Değişikliktir. Bu günkü devletimizin ve toplumumuzun yapısı, Atatürk devrimlerinin bir sonucudur. I. Dünya Savaşından yenik çıkmamız, Osmanlı

Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Bu İlkeler Işığında Yapılan İnkılaplar

ATATÜRK İLKELERİ VE BU İLKELER IŞIĞINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 1-CUMHURİYETÇİLİK

ÖZELLİKLERİ

1-Egemenliğin sahibinin millet olduğu bir yönetimdir.

2-Temsili demokrasi esastır.

3-Millet yöneticilerini değiştirebilir.

4-Milletin seçtiği temsilcilerden oluşan TBMM.son söz

yetkisine sahiptir.

5-Atatürk Gençliğe Hitabede Cumhuriyeti koruma görevini Türk gençlerine vermiştir.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Demokrasi

Milli Egemenlik

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

 Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

* TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU 1921-1924

*SALTANATIN KALDIRLMASI 1 KASIM 1922

*CUMHURİYET’İN İLANI 29 EKİM 1923

*İZMİR İKTİSAT KOGRESİ 17 Şubat 1923

*HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 3 MART 1924
*ANAYASANIN KABUL EDİLMESİ 20 NİSAN

1924 Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Anlamlar

 ATATÜRK İLKELERİ VE ANLAMLARI 

Atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren Türk İnkılabının içinden doğmuş, onun uygulamalarına yön vermiş olduklarından Atatürkçülüğün ideolojisini oluşturmaktadır. Bağımsızlık, milli egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkeleridir. Bu ilkeler gerek anlamları, gerekse amaçları bakımından   birbiri ile ilişkili, birbirini tamamlayan ilkelerdir. Hepsinin amacı Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ılaştırmaya yönelmiştir. Bu ilkeler tümüyle akılcı ve gerçekçi bir temele oturmuşlardır; çünkü Türk milletinin hususiyetleri, onun bugünkü ve yarınki ihtiyaçları göz önüne alınarak çağdaş yaşamın gereklerine uygun olarak belirlenmişlerdir.

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devlet idaresinde milli egemenliği, milli iradeyi ve

hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi, cumhuriyettir. Okumaya devam et

Atatürk’ün Son Yıllarında Kazanılan Ekonomik Ve Politik Zaferler

Atatürk’ün Son Yıllarında Kazanılan Ekonomik Ve Politik Zaferler

24 Aralık 1934’e kadar hemen bütün devrimlerimizin tamamlandığını ve artık çağdaş uygarlığa yetişebilmenin ekonomik döneminin başlığını görürüz

5.Büyük Millet Meclisi, 1 Mart 1935’de toplandığı zaman, kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarına da kavuşmuş olduğu halde bu mecliste 19 kadın milletvekilimiz vardı. Yeni bir kalkınma dönemine giriyorduk. Bu dönemin sadece 1935 -1937 yılları içinde yapılan ekonomik ve politik zaferlerinin özet olarak koronolojik sırası şudur:

1 Ocak – Mayıs 1935:          İstanbul         Rıhtım            Şirketi satın   alındı.

20 Mayıs 1935:        :Keçiborlu Kükürt

Okumaya devam et

Yeni Cami Tarihçesi

Yeni Cami Tarihçesi

1598’de İstanbul’da Eminönü’nde yapımına başlandı ve 1663 ‘te tamamlandı.Yeni Cami ya da Valide Sultan Camii, olarak isimlendirilir. III. Murad’ın eşi Safiye Sultan isteğiyle yaptırılmıştır. Davut Ağa cami planının uygulanmasına başladıktan bir ay sonra öldü. Araya yolsuzluklar, ölümler, entrikalar girdi ve eser ancak 1663’te  tamamlandı; tamamlanması için mimar Dalgıç Ahmed

Okumaya devam et

ABD’nin Bağımsızlığı

ABD’nin Bağımsızlığı 

XV.Yüzyıl sonlarında bulunan Amerika kısa sürede İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya ve Hollanda arasında paylaşıldı. 1763 yılına kadar olan süreçte İngiltere diğer devletlerin; Amerika’daki etkisini yok etmeyi başardı. Fransa ile yaptığı Yedi Yıl Savaşlarının yol açtığı bütçe açıklarını Amerika halkından alacağı vergilerle kapatma; yoluna giden İngiltere, yeni vergiler

Okumaya devam et

Sanayi Devrimi Ve Sonuçları

Sanayi Devrimi Ve Sonuçları

XVIII. yüzyılda önce İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi demir ve kömürün asıl enerji kaynağı ve hammaddeyi oluşturduğu bir makineleşme çağıdır. Kömür, buhar ve makinenin birleşiminin ortaya çıkardığı sanayi devrimi önemli ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümlere yol açmıştır. Buhar gücünün tren ve gemilerde de kullanılmasıyla üretim merkezleri pazar ve ham madde kaynaklarına bağlanmıştır.

Sanayi Devrimi’nin Sonuçları

1)Avrupa’da tarım toplumundan sanayi toplumuna geçildi.

2)Ulusal gelirde sanayiinin payı tarımın aleyhine sürekli

Okumaya devam et

Reformun Nedenleri

Reformun Nedenleri

1)Matbaanın Etkisi

Ortaçağ’da insanlara nasıl düşünmesi ve neye inanması gerektiğini Katolik Kilisesi öğretiyordu. Matbaa sayesinde artık insanlar Kilise’nin aracılığı olmaksızın bilgilenme olanağı bulmuşlardır.

2)Rönesansın Etkisi

Kilise egemenliğinin en önemli dayanaklarından biri olan

Okumaya devam et

Şeker Ahmet Paşa Kimdir?

Şeker Ahmet Paşa Kimdir

(1841 – 1907)

Sergisi ve tekniği ile Batı’ya pencere açan ressam.

Klasik Türk resminin ustası olduğu kadar Batılı anlamda resim sanatının da  ilk öncülerinden biridir.

Çok yumuşak huylu, hoşgörür bir insan olduğu için kendisine şeker lakabı uygun görülmüş. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’de öğrenci resimde yeteneğiyle çabuk tanınan

Okumaya devam et

Şalvar Nedir?Hakkında bilgi

Şalvar Nedir?Hakkında bilgi

Çuha ve kaşmirden, atlastan ya da şal ipekten, işlemeli, bol, pantolon.

Erkekler yün kumaştan, kadınlar kadife ya da şal ipekten şalvarlar giyerlerdi. Paçaları dar erkek şalvarlarına (potur), genişlerine de (çakşır) denir. Çakşır’ı, ortaoyunu aktörlerinden

Okumaya devam et

II.Meşrutiyet Nedir

II.Meşrutiyet Nedir (1908)

Anayasayı uygulamayan II. Abdülhamit Mithat Paşa ve arkadaşlarını sürgüne gönderdi, aydınlan sindirdi, ülkeyi 30 yıl baskı yönelimi ile yönetti. Baskı yönetimi karşısında bir kısım aydınlar yurt dışına kaçmak zorunda kaldı ve demokrasi mücadelesine buradan devam edildi.

II.Abdülhamit ülkede önemli bazı işler de yaptı. Özellikle

Okumaya devam et

Sened-i İttifak Nedir ?

Sened-i İttifak Nedir ?

(1808)

I.Mahmut, III. Selim’in ıslahatına tepkinin sonucunda çıkan Kabakçı Mustafa Ayaklanması’nın bastırılması sırasında Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahta oturtulmuştu. Alemdar Mustafa Paşa Rusçuk Ayanı idi. Sadrazamlığa getirildiğinde ülkede devlet otoritesini sağlamaya çalıştı. Merkezi

Okumaya devam et

Kütahya Barışı Ve Osmanlı Mısır İlişkileri

Kütahya Barışı Ve Osmanlı  Mısır İlişkileri

Kütahya Barışı, II. Mahmut ve Mehmet Ali Paşa’nın isteyerek  kabul ettikleri bir antlaşma değildi. Padişah için Kavalalı Mehmet Ali Paşa ortadan kaldırılması gereken asi bir vali idi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ise Mısır’ın bağımsızlığını sağlamak için diplomatik çaba içerisine girmişti.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Osmanlı Devleti’nden idaresinde bulunan

Okumaya devam et

© 2013, www.ataturkilkeveinkilaplari.com – Bazı hakları saklıdır! İçeriklerimiz için GNU lisansı geçerlidir. Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız BİZE ULAŞIN menüsünden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır.