Atatürk İlke ve İnkılapları

Doğru ve güncel bilginin adresi.

Atatürkçülük nitelikleri temelleri

ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ  TEMELLERİ

Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri ve Başkalıkları :

Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılaplarını bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılapları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. ATATÜRK  ilkeleri ve inkılaplarla bunların dayandığı temeller Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçü olmak bunlara bağlı olmak demektir.

Atatürkçülük dendiğinde özellikle göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

1.Atatürkçülük bir bütündür. İlke ve inkılapları ayrı ayn değerlendirmek olmaz. Onları bir bütünü oluşturan unsurlar olarak anlamak ve değerlendirmek gerekir. “Şu ilkeye uymayalım, bu inkılabı benimsemeyelim, ama Atatürkçü olalım” denemez. ATATÜRK ilkelerinin ve inkılaplarının

Atatürkçülükte birbirinden daha az önemli olması diye bir şey düşünülemez. Her ülkenin ve her inkılabın bütünü oluşturmada aynı düzeyde önemi ve değeri vardır. Örneğin, “Şapka giyinip Arap yazısı kullanalım; cumhuriyetçi olalım ama halkçı olmayalım; laik olalım ama devleti şeriatla yönetelim…” denemez. Okumaya devam et

Atatürk İdeolojisi Nedir

ATATÜRK İDEOLOJİSİ NEDİR

Çağımızda evrensel veya bir topluma özgü birçok ideolojik düşünce insan yaşantısına yön vermektedir. Tüm ideolojilerde ortak konu ise birey ve onun gereksinmeleridir. Atatürkçülük de Türk Devletinin temelini oluşturan bir ideolojidir. Diğer bir deyişle, Atatürkçülük (Kemalizm) Türkiye Devletinin anayasal yapı temelini oluşturan düşünce ve eylem sistemidir.Bu sistemin temel esasları, tam bağımsızlık yanlısı olması, halkçı, demokratik ve

Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları

ATATÜRK İNKILAPLARI

Türk Bağımsızlık Mücadelesinin kazanılmasını takiben Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak, ona çağdaş yaşamın yollarını göstermek idi. Onun içindir ki Büyük Adam,askeri zaferleri takiben: “Milli Mücadele’nin birinci safhası kapandı. Artık ikinci safhası başlıyor!”  demişti. Hedef çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak idi. Toplumu geri bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine set çeken engelleri ortadan kaldırmak gerekiyordu. Atatürkçülüğün ilkeleri bu amaçla

Okumaya devam et

Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri

Türk Devrimi bir diriliş, bir yenilik hareketidir. Çağdaşlaşma, modernleşme çığına yöneliktir. Toplumumuzu ulusal kültürüne, batı görüş ve düşüncesine  yönelten, köklü, sosyal ve siyasal Değişikliktir. Bu günkü devletimizin ve toplumumuzun yapısı, Atatürk devrimlerinin bir sonucudur. I. Dünya Savaşından yenik çıkmamız, Osmanlı

Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Bu İlkeler Işığında Yapılan İnkılaplar

ATATÜRK İLKELERİ VE BU İLKELER IŞIĞINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 1-CUMHURİYETÇİLİK

ÖZELLİKLERİ

1-Egemenliğin sahibinin millet olduğu bir yönetimdir.

2-Temsili demokrasi esastır.

3-Millet yöneticilerini değiştirebilir.

4-Milletin seçtiği temsilcilerden oluşan TBMM.son söz

yetkisine sahiptir.

5-Atatürk Gençliğe Hitabede Cumhuriyeti koruma görevini Türk gençlerine vermiştir.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Demokrasi

Milli Egemenlik

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

 Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

* TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU 1921-1924

*SALTANATIN KALDIRLMASI 1 KASIM 1922

*CUMHURİYET’İN İLANI 29 EKİM 1923

*İZMİR İKTİSAT KOGRESİ 17 Şubat 1923

*HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 3 MART 1924
*ANAYASANIN KABUL EDİLMESİ 20 NİSAN

1924 Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Anlamlar

 ATATÜRK İLKELERİ VE ANLAMLARI 

Atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren Türk İnkılabının içinden doğmuş, onun uygulamalarına yön vermiş olduklarından Atatürkçülüğün ideolojisini oluşturmaktadır. Bağımsızlık, milli egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkeleridir. Bu ilkeler gerek anlamları, gerekse amaçları bakımından   birbiri ile ilişkili, birbirini tamamlayan ilkelerdir. Hepsinin amacı Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ılaştırmaya yönelmiştir. Bu ilkeler tümüyle akılcı ve gerçekçi bir temele oturmuşlardır; çünkü Türk milletinin hususiyetleri, onun bugünkü ve yarınki ihtiyaçları göz önüne alınarak çağdaş yaşamın gereklerine uygun olarak belirlenmişlerdir.

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devlet idaresinde milli egemenliği, milli iradeyi ve

hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi, cumhuriyettir. Okumaya devam et

Edebiyat-ı Cedide Ne Demek

Edebiyat-ı Cedide Ne Demek

1896 ile 1901 yılları arasında Servetifünun dergisi çevresinde toplanıp yazı yazanların açtıkları çığır. Tevfik Fikret. Cenap Şehabüddin, Halit Ziya Uşaklıgil’in temsilcisi bulundukları bu yenilik hareketinde Fikret şiirleriyle, Cenap düz yazısı (nesri), şiiri ve özdeyişleriyle, Uşaklıgil de romanlarıyle tanzimat edebiyatçılarının daha da önünde yürüdüler. Recaizade Mahmut Ekrem’in teşvikiyle başlayan akım çok kısa

Okumaya devam et

Dergah Nedir

Dergah Nedir

Ahmet Yesevi’nin önderi bulunduğu, sema ve zikir  yerlerine, genel olarak, dergah adı verilir, önemlileri Mevlevilerle Bektaşilerin dergahlarıdır. Bunlardan içlerinde Mevlevi Büyüklerinin  gömülü bulundukları dergahlara asitane, Bektaşilerinkine de Pir evi denir.

Asitaneler on bölümdür. En önemlileri sema’hane, mutrıp, çilere, selamlık-haremlik ve hücrelerdir.

Pir evleri on iki bölümdür. En önemlileri hanbağı, dedebağı,

Okumaya devam et

Divan Edebiyatı’nda, Başlıca, Nazım Şekilleri

Divan Edebiyatı’nda, Başlıca, Nazım Şekilleri

(koşuk biçimleri)

1.Kaside , Arap edebiyatında en yaygın türdür. Yapısı övgüye dayanır. Övgüler Allah’a, Peygamberimiz’e (S.A.), Hünkar’a, vezirlere büyük makam sahiplerine yapılırdı. Kasideler genellikle beş bölümdür. Giriş (nesip), övgü (medhiye), tegazzül (gazel dizme),. Fahriye (kendisini övmek) ve dua.

2.Gazel. Araplar’ın çok kullandıkları bir koşuk biçimidir. İlk iki dize kendi aralarında, üçüncü, beşinci tek tek dizeler ilk dize ile uyaklıdırlar. Lirik bir nitelik taşıyan gazellerde sevi (aşk) nin her

çeşidi ve tasavvuf, doğa, metafizik olaylar…. dile getirilir. Okumaya devam et

Bar Oyunu Nedir ?

Bar Oyunu Nedir ?

Bir araya gelme, başakların derlenmesi, çiçeklerin demetlenmesi, birlik, toparlanma anlamları veren ulusal oyun.

Karasu-Murat vadileri arasında kalan bölgede az ayrıntılarla on iki türü bulunan bar, bir sıra oyunu sayılmaz. En çok geliştiği yer, Erzurum’dur. Bayramlarda, düğünlerde doğa dekoru içinde özel giysilerle oynanır. Figürlerinde yiğitlik, birlik, mertlik

Okumaya devam et

Atasözü Nedir? Atasözü Örnekleri

Atasözü Nedir? Atasözü Örnekleri

Birer özdeyiş hâlinde kuşaktan kuşağa ulaşan değerli sözler. Yüzyılların süzgecinden geçmiş, elenmiş Atasözleri; özlü öğütler, düşünüler, pay çıkarılacak kıssalar, yaşantı felsefesi, erdemlik, dürüstlük, ocak, ulus yurt ve Tanrı sevgisine ilişkin didaktik özdeyişlerdir.

Atasözü Örnekleri

Acı acıyı bastırır.

Aç esner, aşık gerinir.

Adam, adam sayesinde

Okumaya devam et

Ata Nedir

Ata Nedir

Tekil ve çoğul biçiminde kullanıldığına göre anlamı değişir.

a)Tekil olarak anlamı, hakanların çocuklarına öğretmenlik edendir. Eskiçağ ile Ortaçağ’da bu kişilikleriyle atalar büyük saygı gördüler. Çünkü bu hocalar devlet yönetiminde tiginleri (şehzadeleri) eğitip yetiştiriyorlardı. Bu önemli görevleri için de kendilerine uluğ Türk gözü ile bakılırdı. Ata öğüdü ulusumuzun belleğinde (hafızasında) derin izler brakmıştır. Bilinen ilk uluğ atamız Irkıl’dır. Ata

Okumaya devam et

Halit Ziya Uşaklıgil Kimdir

Halit Ziya Uşaklıgil Kimdir

(1867 İstanbul – 1945 İstanbul)

Türk romancı, hikayeci ve yazar. Bir halı tüccarının oğlu olan Uşaklıgil, düzenli bir öğrenim görmedi, Fransızca öğrendi. İzmir’de baba mesleğiyle ilgilendi (1883/84). İzmir Rüştiyesi’nde Fransızca dersi verdi; Osmanlı Bankası’nda çalıştı; arkadaşlarıyla dergi çıkardı «Nevruz», 1884; »«Hizmet», 1886 Reji İdaresi’ ne girdi, İstanbul’a atandı (1893). Batılılaşma yanlısı yenilikçi bir

Okumaya devam et

Kurtuluş Savaşında Doğu Anadolu

Kurtuluş Savaşında Doğu Anadolu

Birinci Dünya Savaşında Rusya’nın (1917’de) yenilgisinden sonra, Kafkasya’nın güneyinde (Erivan – Gümrü – Kars) yöresinde bir Ermenistan Devleti kurulmuştu. Bu devlet «Taşnak Partisi» tarafından idare edilmekte ve İtilaf devletlerince de desteklenmekteydi Ermeniler, Türkiye’nin içine

Okumaya devam et

Nutukta Saltanatın Kaldırılması

Nutukta Saltanatın Kaldırılması

(1 Kasım 1922 günü, Meclis toplantısında yine bu konu «Saltanatın kaldırılması konusu» üzerinde uzun tartışmalar yapıldı. Meclis’te ayrıntılı bir konuşma yapmak gereğini duydum. İslam ve Türk tarihinden söz açarak halifelik ile saltanatın ayrılabileceğini, egemenlik ve ulusal saltanat makamının T.B.M.M. si olabileceğini, tarihi olaylara dayanarak açıkladım. Şer’iye (din işleri) komisyon üyesi hoca

Okumaya devam et

Osmanlı’da Türklük Kavramı

Osmanlı’da Türklük Kavramı

Eski Türk tarihinin incelenmesine maalesef, yabancılar başlamış ve XIX. Y.Y. yoğun bir şekilde bu incelemelerle geçmiştir. Önce Macarlar ve Finliler kendi ulusal kaynaklarını araştırmaya başlamış ve Türk tarihine çeşitli hizmetlerde bulunmuşlardır. Bundan sonra Almanlar, Ruslar ve Fransızlar, Türk dünyasıyla ilgilenmişlerdir. Orhun Yazıtlarını Finlandiyalı Tomsen okumuş, Macar bilginlerinden

Okumaya devam et

© 2013, www.ataturkilkeveinkilaplari.com – Bazı hakları saklıdır! İçeriklerimiz için GNU lisansı geçerlidir. Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız BİZE ULAŞIN menüsünden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır.