Atatürk İlke ve İnkılapları

Doğru ve güncel bilginin adresi.

Atatürkçülük nitelikleri temelleri

ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ  TEMELLERİ

Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri ve Başkalıkları :

Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılaplarını bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılapları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. ATATÜRK  ilkeleri ve inkılaplarla bunların dayandığı temeller Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçü olmak bunlara bağlı olmak demektir.

Atatürkçülük dendiğinde özellikle göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

1.Atatürkçülük bir bütündür. İlke ve inkılapları ayrı ayn değerlendirmek olmaz. Onları bir bütünü oluşturan unsurlar olarak anlamak ve değerlendirmek gerekir. “Şu ilkeye uymayalım, bu inkılabı benimsemeyelim, ama Atatürkçü olalım” denemez. ATATÜRK ilkelerinin ve inkılaplarının

Atatürkçülükte birbirinden daha az önemli olması diye bir şey düşünülemez. Her ülkenin ve her inkılabın bütünü oluşturmada aynı düzeyde önemi ve değeri vardır. Örneğin, “Şapka giyinip Arap yazısı kullanalım; cumhuriyetçi olalım ama halkçı olmayalım; laik olalım ama devleti şeriatla yönetelim…” denemez. Okumaya devam et

Atatürk İdeolojisi Nedir

ATATÜRK İDEOLOJİSİ NEDİR

Çağımızda evrensel veya bir topluma özgü birçok ideolojik düşünce insan yaşantısına yön vermektedir. Tüm ideolojilerde ortak konu ise birey ve onun gereksinmeleridir. Atatürkçülük de Türk Devletinin temelini oluşturan bir ideolojidir. Diğer bir deyişle, Atatürkçülük (Kemalizm) Türkiye Devletinin anayasal yapı temelini oluşturan düşünce ve eylem sistemidir.Bu sistemin temel esasları, tam bağımsızlık yanlısı olması, halkçı, demokratik ve

Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları

ATATÜRK İNKILAPLARI

Türk Bağımsızlık Mücadelesinin kazanılmasını takiben Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak, ona çağdaş yaşamın yollarını göstermek idi. Onun içindir ki Büyük Adam,askeri zaferleri takiben: “Milli Mücadele’nin birinci safhası kapandı. Artık ikinci safhası başlıyor!”  demişti. Hedef çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak idi. Toplumu geri bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine set çeken engelleri ortadan kaldırmak gerekiyordu. Atatürkçülüğün ilkeleri bu amaçla

Okumaya devam et

Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri

Türk Devrimi bir diriliş, bir yenilik hareketidir. Çağdaşlaşma, modernleşme çığına yöneliktir. Toplumumuzu ulusal kültürüne, batı görüş ve düşüncesine  yönelten, köklü, sosyal ve siyasal Değişikliktir. Bu günkü devletimizin ve toplumumuzun yapısı, Atatürk devrimlerinin bir sonucudur. I. Dünya Savaşından yenik çıkmamız, Osmanlı

Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Bu İlkeler Işığında Yapılan İnkılaplar

ATATÜRK İLKELERİ VE BU İLKELER IŞIĞINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 1-CUMHURİYETÇİLİK

ÖZELLİKLERİ

1-Egemenliğin sahibinin millet olduğu bir yönetimdir.

2-Temsili demokrasi esastır.

3-Millet yöneticilerini değiştirebilir.

4-Milletin seçtiği temsilcilerden oluşan TBMM.son söz

yetkisine sahiptir.

5-Atatürk Gençliğe Hitabede Cumhuriyeti koruma görevini Türk gençlerine vermiştir.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Demokrasi

Milli Egemenlik

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

 Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

* TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU 1921-1924

*SALTANATIN KALDIRLMASI 1 KASIM 1922

*CUMHURİYET’İN İLANI 29 EKİM 1923

*İZMİR İKTİSAT KOGRESİ 17 Şubat 1923

*HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 3 MART 1924
*ANAYASANIN KABUL EDİLMESİ 20 NİSAN

1924 Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Anlamlar

 ATATÜRK İLKELERİ VE ANLAMLARI 

Atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren Türk İnkılabının içinden doğmuş, onun uygulamalarına yön vermiş olduklarından Atatürkçülüğün ideolojisini oluşturmaktadır. Bağımsızlık, milli egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkeleridir. Bu ilkeler gerek anlamları, gerekse amaçları bakımından   birbiri ile ilişkili, birbirini tamamlayan ilkelerdir. Hepsinin amacı Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ılaştırmaya yönelmiştir. Bu ilkeler tümüyle akılcı ve gerçekçi bir temele oturmuşlardır; çünkü Türk milletinin hususiyetleri, onun bugünkü ve yarınki ihtiyaçları göz önüne alınarak çağdaş yaşamın gereklerine uygun olarak belirlenmişlerdir.

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devlet idaresinde milli egemenliği, milli iradeyi ve

hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi, cumhuriyettir. Okumaya devam et

Dağılma Dönemi Osmanlı – Fransız İlişkileri

Dağılma Dönemi Osmanlı – Fransız İlişkileri

Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayan Osmanlı – Fransız dostluğu, Fransız ihtilali’ne kadar sürdü.

İhtilal, Avrupa’yı ilgilendiren bir sorun olarak görülmüş, ihtilalin yaydığı düşüncelerden Avrupa monarşileri tedirginlik duyarken, Osmanlı Devleti endişe duymamıştır. Hatta Fransa’nın yeni rejimini tanımıştır (1795). Ancak Mısır’ın Fransızlar tarafından işgal edilmesi ile ilişkiler bozulmuştur.

Fransızlar, Napolyon Bonapart komutasında

Okumaya devam et

Kars Milli İslam Şurası

Kars Milli İslam Şurası

1877 deki idari düzene göre üç sancak anlamına Arapça “Elviye-i Selase” dediğimiz Kars, Ardahan ve Batum’dan ordumuz mütareke hükümlerine göre 1914 sınırı gerisine çekilmek zorunda kalınca doğudan Ermenistan ve kuzeyden Gürcistan Cumhuriyetlerinin itsilasına engel olmak üzere ”Wilson Prensiplerine” göre 5 Kasım 1918’de Kars Milli İslam Şurası adıyla ilk

Okumaya devam et

Brest-Litovks Antlaşması-kpss

Brest-Litovks Antlaşması-Kpss

Bolşevik Hükümet daha iktidarı ilk ele aldığı gün halka barış yapacağını vaadetmişti. Gerçekten Dışişleri Komiseri Trotsky, 21 Kasım 1917’de Müttefik elçilerine verdiği notalarda bütün cephelerde mütareke yapılmasını istedi. Ayrıca hükümet, Çarlık hükümetinin bütün gizli antlaşmalarını açıkladı. Osmanlı Devleti’ni paylaştıran antlaşmalar da bu suretle açığa vurulmuş oluyordu. Gizli antlaşmaların açıklanmasının amacı, gerek Rus halkının, gerek

Okumaya devam et

İstanbul – Kahire hava seyahati

İstanbul – Kahire hava seyahati

Balkan savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu imparatorluk içinde bir İslam birliği kurmak ve yıkılan prestijini düzeltmek için İstanbul  – Kahire arasında bir hava yolculuğunu gerçekleştirmeyi düşünüyordu. Bütün imkansızlıklar içinde 16 Ocak 1913’de iki uçakla başlıyan bu uzun

Okumaya devam et

1897 Osmanlı Yunan Savaşı

1897 Osmanlı Yunan Savaşı

Osmanlı, 1877 savaşından yorgun çıkmış, uzun yıllar sakin bir hayat sürerek yaralarını sarmaya çalışmıştı. Ancak Yunanistan’ın kışkırttığı asiler Girit’te bir türlü rahat durmamışlardı. Osmanlı Devleti, Girit isyanında Avrupa devletleri ile birlikte hareket ediyordu. 1896 yılında bu isyana fiilen müdahale ederek, birçok gönüllü yollayan Yunanistan şiddetle kınanmıştı. Ancak Yunanlılar bu yoldaki

Okumaya devam et

Karlofça Antlaşması Hakkında bilgi

Karlofça Antlaşması  Hakkında bilgi

II.Mustafa, Zenta bozgundan sonra büyük bir ordu hazırlamaya muvaffak oldu. Dördüncü sefer-i hümayununa çıkmak, tesadüfler neticesi olan Zenta bozgununun izlerini silmek istiyordu. Ancak barış taraftarları, yeni Sadrazamdan barış istiyordu. Bu durumda 26 Ocak 1695 da Karlofça Antlaşması imzalandı. Bu suretle 15 yıl 9 ay süren savaş sona eriyor, «Feü- ket seneleri» tamamlanıyordu. Bu savaşta Türkiye tek başına Almanya İmparatorluğa Rusya İmparatorluğu, Polonya Krallığı, Venedik Cumhuriyeti, ayrıca İspanya Kralı. Papalık, Toskana Büyük Dukalığı, Malta ve diğer küçük devletlerle savaştı.

Karlofça barışı, Alman İmparator’unun ve Venedik’in

Okumaya devam et

Fetva Dairesi Nedir

Fetva Dairesi Nedir

Divana bağlı fakat, divan içinde yer almıyan son bölüm, fetva dairesi ve önemli konularda fikrine müracaat edilen bir bölümdür.

Başta padişah olmak üzere, diğer üst kademe yöneticiler, zaman zaman, yaptıkları İcraatın şeriata aykırı olmadığı yolunda şeyhül islamlardan fetvalar almak

Okumaya devam et

Edebiyat-ı Cedide Ne Demek

Edebiyat-ı Cedide Ne Demek

1896 ile 1901 yılları arasında Servetifünun dergisi çevresinde toplanıp yazı yazanların açtıkları çığır. Tevfik Fikret. Cenap Şehabüddin, Halit Ziya Uşaklıgil’in temsilcisi bulundukları bu yenilik hareketinde Fikret şiirleriyle, Cenap düz yazısı (nesri), şiiri ve özdeyişleriyle, Uşaklıgil de romanlarıyle tanzimat edebiyatçılarının daha da önünde yürüdüler. Recaizade Mahmut Ekrem’in teşvikiyle başlayan akım çok kısa

Okumaya devam et

Dergah Nedir

Dergah Nedir

Ahmet Yesevi’nin önderi bulunduğu, sema ve zikir  yerlerine, genel olarak, dergah adı verilir, önemlileri Mevlevilerle Bektaşilerin dergahlarıdır. Bunlardan içlerinde Mevlevi Büyüklerinin  gömülü bulundukları dergahlara asitane, Bektaşilerinkine de Pir evi denir.

Asitaneler on bölümdür. En önemlileri sema’hane, mutrıp, çilere, selamlık-haremlik ve hücrelerdir.

Pir evleri on iki bölümdür. En önemlileri hanbağı, dedebağı,

Okumaya devam et

Divan Edebiyatı’nda, Başlıca, Nazım Şekilleri

Divan Edebiyatı’nda, Başlıca, Nazım Şekilleri

(koşuk biçimleri)

1.Kaside , Arap edebiyatında en yaygın türdür. Yapısı övgüye dayanır. Övgüler Allah’a, Peygamberimiz’e (S.A.), Hünkar’a, vezirlere büyük makam sahiplerine yapılırdı. Kasideler genellikle beş bölümdür. Giriş (nesip), övgü (medhiye), tegazzül (gazel dizme),. Fahriye (kendisini övmek) ve dua.

2.Gazel. Araplar’ın çok kullandıkları bir koşuk biçimidir. İlk iki dize kendi aralarında, üçüncü, beşinci tek tek dizeler ilk dize ile uyaklıdırlar. Lirik bir nitelik taşıyan gazellerde sevi (aşk) nin her

çeşidi ve tasavvuf, doğa, metafizik olaylar…. dile getirilir. Okumaya devam et

© 2013, www.ataturkilkeveinkilaplari.com – Bazı hakları saklıdır! İçeriklerimiz için GNU lisansı geçerlidir. Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız BİZE ULAŞIN menüsünden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır.