Atatürk İlke ve İnkılapları

Doğru ve güncel bilginin adresi.

Atatürkçülük nitelikleri temelleri

ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ  TEMELLERİ

Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri ve Başkalıkları :

Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılaplarını bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılapları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. ATATÜRK  ilkeleri ve inkılaplarla bunların dayandığı temeller Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçü olmak bunlara bağlı olmak demektir.

Atatürkçülük dendiğinde özellikle göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

1.Atatürkçülük bir bütündür. İlke ve inkılapları ayrı ayn değerlendirmek olmaz. Onları bir bütünü oluşturan unsurlar olarak anlamak ve değerlendirmek gerekir. “Şu ilkeye uymayalım, bu inkılabı benimsemeyelim, ama Atatürkçü olalım” denemez. ATATÜRK ilkelerinin ve inkılaplarının

Atatürkçülükte birbirinden daha az önemli olması diye bir şey düşünülemez. Her ülkenin ve her inkılabın bütünü oluşturmada aynı düzeyde önemi ve değeri vardır. Örneğin, “Şapka giyinip Arap yazısı kullanalım; cumhuriyetçi olalım ama halkçı olmayalım; laik olalım ama devleti şeriatla yönetelim…” denemez. Okumaya devam et

Atatürk İdeolojisi Nedir

ATATÜRK İDEOLOJİSİ NEDİR

Çağımızda evrensel veya bir topluma özgü birçok ideolojik düşünce insan yaşantısına yön vermektedir. Tüm ideolojilerde ortak konu ise birey ve onun gereksinmeleridir. Atatürkçülük de Türk Devletinin temelini oluşturan bir ideolojidir. Diğer bir deyişle, Atatürkçülük (Kemalizm) Türkiye Devletinin anayasal yapı temelini oluşturan düşünce ve eylem sistemidir.Bu sistemin temel esasları, tam bağımsızlık yanlısı olması, halkçı, demokratik ve

Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları

ATATÜRK İNKILAPLARI

Türk Bağımsızlık Mücadelesinin kazanılmasını takiben Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak, ona çağdaş yaşamın yollarını göstermek idi. Onun içindir ki Büyük Adam,askeri zaferleri takiben: “Milli Mücadele’nin birinci safhası kapandı. Artık ikinci safhası başlıyor!”  demişti. Hedef çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak idi. Toplumu geri bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine set çeken engelleri ortadan kaldırmak gerekiyordu. Atatürkçülüğün ilkeleri bu amaçla

Okumaya devam et

Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri

Türk Devrimi bir diriliş, bir yenilik hareketidir. Çağdaşlaşma, modernleşme çığına yöneliktir. Toplumumuzu ulusal kültürüne, batı görüş ve düşüncesine  yönelten, köklü, sosyal ve siyasal Değişikliktir. Bu günkü devletimizin ve toplumumuzun yapısı, Atatürk devrimlerinin bir sonucudur. I. Dünya Savaşından yenik çıkmamız, Osmanlı

Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Bu İlkeler Işığında Yapılan İnkılaplar

ATATÜRK İLKELERİ VE BU İLKELER IŞIĞINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 1-CUMHURİYETÇİLİK

ÖZELLİKLERİ

1-Egemenliğin sahibinin millet olduğu bir yönetimdir.

2-Temsili demokrasi esastır.

3-Millet yöneticilerini değiştirebilir.

4-Milletin seçtiği temsilcilerden oluşan TBMM.son söz

yetkisine sahiptir.

5-Atatürk Gençliğe Hitabede Cumhuriyeti koruma görevini Türk gençlerine vermiştir.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Demokrasi

Milli Egemenlik

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

 Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

* TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU 1921-1924

*SALTANATIN KALDIRLMASI 1 KASIM 1922

*CUMHURİYET’İN İLANI 29 EKİM 1923

*İZMİR İKTİSAT KOGRESİ 17 Şubat 1923

*HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 3 MART 1924
*ANAYASANIN KABUL EDİLMESİ 20 NİSAN

1924 Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Anlamlar

 ATATÜRK İLKELERİ VE ANLAMLARI 

Atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren Türk İnkılabının içinden doğmuş, onun uygulamalarına yön vermiş olduklarından Atatürkçülüğün ideolojisini oluşturmaktadır. Bağımsızlık, milli egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkeleridir. Bu ilkeler gerek anlamları, gerekse amaçları bakımından   birbiri ile ilişkili, birbirini tamamlayan ilkelerdir. Hepsinin amacı Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ılaştırmaya yönelmiştir. Bu ilkeler tümüyle akılcı ve gerçekçi bir temele oturmuşlardır; çünkü Türk milletinin hususiyetleri, onun bugünkü ve yarınki ihtiyaçları göz önüne alınarak çağdaş yaşamın gereklerine uygun olarak belirlenmişlerdir.

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devlet idaresinde milli egemenliği, milli iradeyi ve

hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi, cumhuriyettir. Okumaya devam et

Serdengeçti Dalkılıç Nedir

Serdengeçti  Dalkılıç Nedir

Serdengeçti, akıncı askeri içinde düşman ordusuna dalmak ve kuşatılmış bir kaleyi almak için fedai  yiğidere verilen bir isimdi. Orduya alınacak olanlar geri dönüş ihtimalinden çok, ölümü göze alır ve düşmana sağ ve sol, ya da arka yönden birden hücum ederlerdi. Bunların hücumları  çok şiddetli  olur ve çoğunlukla saldırdıkları orduyu darmadağın ederlerdi.

Meşhur Napoleon; “Osmanlt askerini dalkılıç

Okumaya devam et

Göktürk (Orhun) Yazıtları Nedir

Göktürk (Orhun) Yazıtları Nedir

Bu alfabe ile yazılan Orhun Yazıtları denen 3 anıt, 730-735 yıllan arasında diktirilmiştir. Bilge Kağan’la kardeşi başkumandan Kül Tigin’in ve Bilge Kağan’ın kayınpederi olan başbakan Bilge Tonyukuk’un, bir ara bir kısmı Çin esaretine düşmüş olan Türk devletini yeniden kalkındırmak için yaptıkları olağan üstü çabayı anlatır. Yazıtlar, Türk edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan Yuluğ Tigin tarafından kaleme alınmıştır. Bu prensin, Kapağan Kağan’ın küçük oğlu ve Bilge Kağan’lı Kül Tigin’in amcaoğlu olduğu sanılmaktadır.

Orhon Yazıtları’nın önemi ölçülemez, çünkü

Okumaya devam et

Osmanlıda Yönetim – Toprak

Osmanlıda Yönetim – Toprak

Kuruluş yıllarında savaşların sonucu olarak açılan yeni ülkelerle devlet büyüdükçe yönetim örgütü de meydana getiriliyordu. Osman Gazi, Iznik’i kuşattıktan sonra Yenişehir’e döndüğü zaman, egemenliği altındaki yerleri birer kaza ya da, sancak şeklinde ayırarak, buralara uygun gördüğü adamlarını getirmiştir. Bu arada Karacahisar’ı Orhan Gazi’ye Eskişehir’i kardeşi Gündüz Alp’a vermiş, İnönü ile Yurthisâr’a Aygut AIp’e, inegöl’e de Turgut Alp’i

Okumaya devam et

Türk Kelimesinin Anlamı

Türk Kelimesinin Anlamı

Türk kelimesinin Türkçe’de manası «kuvvetli» demektir. Aslı «Türük» önceleri bu kelime, M.S. VIII. asırda Türk şeklinde söylenmeye başlamıştır. Başlangıçta Türk diye, bugün kullanılan manasıyle Türkçe konuşan bütün kavimler anlaşılmıyordu. Türk kelimesi, Türkçe konuşan kavimlerden yalnız birinin adıydı. M.S. VI. asır ortalarında Göktürkler, Türkçe konuşan kavimlerin başına geçince bütün Türkler’e bu ismin verilmesine sebeb  olmuştur. Daha

Okumaya devam et

İnkılapçılık İlkesi

İnkılapçılık İlkesi

 (Devrimcilik)

a) Tanımı ve Özellikleri

İnkılapçılık, inkılapları benimsemek, korumak, onları uygar ve insancıl yaşayışın gereği olarak savunmaktır.

Böylece ileriye yönelmek, yaşanan gelişmeleri izlemek ve ülkemizde de uygulanmasını zorunlu duruma getirmektir.

İnkılap hareketlerinin en yoğun olduğu dönem 1923-1934 yılları arasıdır.İnkılapçılık  ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir. Durağanlığa karşıdır; aklın, bilimin ve tekniğin ışığında sürekli gelişmeyi içerir.

Sadece inkılapları savunmayı değil, inkılapları

geliştirmeyi ve çağdaş hayatın gereklerine uydurmayı

Okumaya devam et

Laiklik İlkesi

Laiklik İlkesi

a)Tanımı ve Özellikleri

Türk ve yabancı bilim insanları, Atatürk inkılaplarının en önemli öğesi olarak laikliği kabul etmişlerdir.

Laik devlet anlayışı, Türk inkılabının en önemli özelliklerinden biri olarak 5 Şubat 1937 tarihinde 1924 Anayasası’na girdiği gibi 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer almıştır.

Laiklik: Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının din yerine akla, bilime ve mantığa dayandırılmasıdır. Ancak kişinin inancına ve vicdan hürriyetine karışılmaz. Çünkü bu ilke, din ve vicdan hürriyetinin de güvencesidir.

Devletin egemenlik gücü de ilahi kaynaklar yerine millet

Okumaya devam et

Devletçilik İlkesi

Devletçilik İlkesi

Devletçilik, Türkiye’nin kendine özgü bir ekonomi siyasetidir. Küçük sermayenin yapamayacağı yatırımların devlet eliyle yürütülmesidir. Devletçilik ilkesi, büyük bir savaştan çıkmış olan halkımızın elinde yeterli sermaye birikimi olmayışı nedeniyle benimsenmiştir.

Bu anlayışa göre devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür.

Devlet bu alanlardaki geniş faaliyetleri yürütmekle görevli, güçlü ve geniş yetkilere sahiptir.

Özel sektörün başarılı olmadığı alanlarda, devlet yatırım yapmış ve üretime katılmıştır.

Dar anlamda devletçilik: “Devletin ekonomik alanda doğrudan

doğruya görev almasını öngören bir sistemdir.” Devletçiliğin ekonomik alanda Türkiye’deki görünümü ise karma ekonomi (devlet + özel sektör) şeklinde olmuştur. Okumaya devam et

Halkçılık İlkesi

Halkçılık İlkesi

Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunduğu insanlara halk denir.

Halkçılık ilkesi, hem cumhuriyetçiliğin, hem de milliyetçiliğin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Halkçılık, milliyetçiliğin doğal sonucudur çünkü, millet halktan oluştuğuna, milliyetçilik de Türk halkının mutluluğu için çalışmak olduğuna göre, bu iki ilke birbirinin tamamlayıcısıdır. Esasen Atatürk, halk ile milleti birbirinden ayrı düşünmemiştir.

Okumaya devam et

Milliyetçilik (Ulusçuluk) İlkesi

Milliyetçilik (Ulusçuluk) İlkesi

Milliyetçilik, kendini aynı milletin üyeleri sayan insanların milletini sevmeleri ve onu yüceltme amacını benimsemeleridir. Dini, dili ne olursa olsun, kendini Türk sayan ve Türk olarak yaşayan her insan Türk’tür. Atatürk bunu “Ne mutlu Türk’üm diyene.” sözüyle ifade etmiştir.

Milliyetçilik, millet gerçeğinden hareket eden bir fikir akımıdır. Türk milletinin geleceğini belirlemede, milleti huzur ve refaha yöneltmede güçlü bir bağdır.

Milliyetçilikte millet, toplum hayatında

Okumaya devam et

© 2013, www.ataturkilkeveinkilaplari.com – Bazı hakları saklıdır! İçeriklerimiz için GNU lisansı geçerlidir. Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız BİZE ULAŞIN menüsünden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır.