Atatürk İlke ve İnkılapları

Doğru ve güncel bilginin adresi.

Atatürkçülük nitelikleri temelleri

ATATÜRKÇÜLÜK NİTELİKLERİ  TEMELLERİ

Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri ve Başkalıkları :

Atatürkçülük ve Atatürkçü olmanın ne olduğunu anlamak her şeyden önce ATATÜRK ilke ve inkılaplarını bilmek gerekir. Bu ilke ve inkılapları bilmeden ve onları içtenlikle benimsemeden Atatürkçü olunamaz. ATATÜRK  ilkeleri ve inkılaplarla bunların dayandığı temeller Atatürkçülüğü oluşturur. Atatürkçü olmak bunlara bağlı olmak demektir.

Atatürkçülük dendiğinde özellikle göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:

1.Atatürkçülük bir bütündür. İlke ve inkılapları ayrı ayn değerlendirmek olmaz. Onları bir bütünü oluşturan unsurlar olarak anlamak ve değerlendirmek gerekir. “Şu ilkeye uymayalım, bu inkılabı benimsemeyelim, ama Atatürkçü olalım” denemez. ATATÜRK ilkelerinin ve inkılaplarının

Atatürkçülükte birbirinden daha az önemli olması diye bir şey düşünülemez. Her ülkenin ve her inkılabın bütünü oluşturmada aynı düzeyde önemi ve değeri vardır. Örneğin, “Şapka giyinip Arap yazısı kullanalım; cumhuriyetçi olalım ama halkçı olmayalım; laik olalım ama devleti şeriatla yönetelim…” denemez. Okumaya devam et

Atatürk İdeolojisi Nedir

ATATÜRK İDEOLOJİSİ NEDİR

Çağımızda evrensel veya bir topluma özgü birçok ideolojik düşünce insan yaşantısına yön vermektedir. Tüm ideolojilerde ortak konu ise birey ve onun gereksinmeleridir. Atatürkçülük de Türk Devletinin temelini oluşturan bir ideolojidir. Diğer bir deyişle, Atatürkçülük (Kemalizm) Türkiye Devletinin anayasal yapı temelini oluşturan düşünce ve eylem sistemidir.Bu sistemin temel esasları, tam bağımsızlık yanlısı olması, halkçı, demokratik ve

Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları

ATATÜRK İNKILAPLARI

Türk Bağımsızlık Mücadelesinin kazanılmasını takiben Atatürk için en önemli konu, Türk toplumunu içinde bulunduğu karanlıktan kurtarmak, ona çağdaş yaşamın yollarını göstermek idi. Onun içindir ki Büyük Adam,askeri zaferleri takiben: “Milli Mücadele’nin birinci safhası kapandı. Artık ikinci safhası başlıyor!”  demişti. Hedef çağdaşlaşmak, en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak idi. Toplumu geri bırakan zincirleri kırmak, onun ilerlemesine set çeken engelleri ortadan kaldırmak gerekiyordu. Atatürkçülüğün ilkeleri bu amaçla

Okumaya devam et

Atatürk Devrimleri

Atatürk Devrimleri

Türk Devrimi bir diriliş, bir yenilik hareketidir. Çağdaşlaşma, modernleşme çığına yöneliktir. Toplumumuzu ulusal kültürüne, batı görüş ve düşüncesine  yönelten, köklü, sosyal ve siyasal Değişikliktir. Bu günkü devletimizin ve toplumumuzun yapısı, Atatürk devrimlerinin bir sonucudur. I. Dünya Savaşından yenik çıkmamız, Osmanlı

Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Bu İlkeler Işığında Yapılan İnkılaplar

ATATÜRK İLKELERİ VE BU İLKELER IŞIĞINDA YAPILAN İNKILAPLAR

 1-CUMHURİYETÇİLİK

ÖZELLİKLERİ

1-Egemenliğin sahibinin millet olduğu bir yönetimdir.

2-Temsili demokrasi esastır.

3-Millet yöneticilerini değiştirebilir.

4-Milletin seçtiği temsilcilerden oluşan TBMM.son söz

yetkisine sahiptir.

5-Atatürk Gençliğe Hitabede Cumhuriyeti koruma görevini Türk gençlerine vermiştir.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELERİ

Demokrasi

Milli Egemenlik

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

IŞIĞINDA YAŞANAN GELİŞMELER Okumaya devam et

Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

 Atatürk İnkılapları Kronolojinik sırası

* TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU 1921-1924

*SALTANATIN KALDIRLMASI 1 KASIM 1922

*CUMHURİYET’İN İLANI 29 EKİM 1923

*İZMİR İKTİSAT KOGRESİ 17 Şubat 1923

*HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 3 MART 1924
*ANAYASANIN KABUL EDİLMESİ 20 NİSAN

1924 Okumaya devam et

Atatürk İlkeleri Ve Anlamlar

 ATATÜRK İLKELERİ VE ANLAMLARI 

Atatürk ilkeleri, başlangıcından itibaren Türk İnkılabının içinden doğmuş, onun uygulamalarına yön vermiş olduklarından Atatürkçülüğün ideolojisini oluşturmaktadır. Bağımsızlık, milli egemenlik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık, barışçılık ve akılcılık Atatürkçü düşünce sisteminin temel ilkeleridir. Bu ilkeler gerek anlamları, gerekse amaçları bakımından   birbiri ile ilişkili, birbirini tamamlayan ilkelerdir. Hepsinin amacı Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ılaştırmaya yönelmiştir. Bu ilkeler tümüyle akılcı ve gerçekçi bir temele oturmuşlardır; çünkü Türk milletinin hususiyetleri, onun bugünkü ve yarınki ihtiyaçları göz önüne alınarak çağdaş yaşamın gereklerine uygun olarak belirlenmişlerdir.

Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetçilik, devlet idaresinde milli egemenliği, milli iradeyi ve

hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi, cumhuriyettir. Okumaya devam et

Tarih Nedir

Tarih Nedir

Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının kültür ve uygarlıklarını, ekonomik, siyasal, sosyal gelişmelerini yer ve zaman göstererek neden  sonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak objektif olarak araştıran ve aktaran bilim dalıdır.

Tüm tarihsel olayların yerel, ulusal veya evrensel bir sonucu vardır. Tarihsel olayı

Okumaya devam et

Laiklik İlkesinin Anayasaya Girmesi

Laiklik İlkesinin Anayasaya Girmesi

1927 yılının sonunda artık, Türk Devletinin dinsel hiç bir yanı kalmamıştı. Ancak Anayasaya göre “Türk Devletinin dini, İslam” di. Bu hüküm artık hiç bir anlam taşımıyordu. 10 nisan 1928 tarihinde, Anayasada gerekli değişiklik yapıldı İkinci Maddenin başındaki cümle kaldırıldı. Üçüncü Maddede milletvekillerinin,

Okumaya devam et

Yazıt (kitabe) Nedir

Yazıt (kitabe) Nedir

Dikili taşların yüzeylerine, büyük ve değerli yapıların alınlıklarına, çeşme, sebil , şadırvan, mezar taşı gibi eserlerin uygun yerlerine türlü ereklerle yazılan belirtici  belletici yazılar.

VIII.yy da Orhun ırmağının iki yakasına

Okumaya devam et

Cumhuriyetçilik Nedir

Cumhuriyetçilik Nedir

Cumhuriyetçilik ilkesi, yeniden kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir yönetim ve rejim biçimi olarak tesbit edilmiş prensiptir. Cumhuriyetçilik, Türk Ulusunun; milli mücadele yıllarının başından itibaren ortaya çıkan padişahlığın monarşik mutlakiyet rejimine karşı duyduğu bir tepkinin sonucudur.

Cumhuriyetçilik; diğer yönden de halkçılık esasına dayanan

Okumaya devam et

Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması

Şeriye ve Evkaf Vekaletinin Kaldırılması

Halifeliğin kaldırıldığı gün TBMM’nin çıkardığı bir kanunla dinsel esasların yönetim kurallarından çekilmesi yolunda önemli bir hamle yapılmıştır.

Şeriye Vekilliğinin varlığı, din ve dünya işlerini birbirine karıştırıyordu. Bu örgüt, her biçim din işini düzenliyor, ayrıca diğer devlet kurumlarınca yapılan her türlü işlemin dine uygun olup olmadığım denetliyordu. Halifelik ile birlikte

Okumaya devam et

Misak-ı Milli’nin Kabulü

Misak-ı Milli’nin Kabulü

(28 Ocak 1920)

Meclis toplanıp, çalışmalara başladıktan sonra ilk iş olarak ülkenin siyasi bütünlüğünü tayin ve garanti eden bir konuyu ele almıştı ki, bu Misak-ı Milli dir. (Yani Milli Ant’dır).

Misak-ı Milli özel anlamı ile Sivas Kongresinde tesbit edilen vatan sınırlarının, milli ve değişmez olduğu

Okumaya devam et

Tarihte Türklük

Tarihte Türklük

Orhun Yazıtlarında «Bodun» deyimiyle halkın bilincinde beliren «Millet»  VIII yüz yılın başından beri Türk Ulusunun düşüncesinde canlı bir şekilde yaşamAncak, tarih boyunca Türkler, kurdukları devletlere, devleti kuran kişi veya adını vermişlerdir. Bu nedenle eski Çin, Hint, İran ve Yunan dillerinde Türk devletlerinin  farklı kullanılmalarına yol açılmış; ayrıca bu ulusların değişik yazı ve alfabeleride Türklerin ve Türk devletlerinin isimlerinin değişik biçimde ifade edilmeleri de karışıklıklara Okumaya devam et

Vakıf Sistemi Nedir

Vakıf Sistemi Nedir

Bir mülkü toplumun yararına ve sosyal  dinsel kuruluşlara gelir sağlamak üzere tahsis etmektir. Akar  yerine para da vakfolunabilir. Müslümanlıktan önce de, sonra da ulusal dayanışmayı önde tutan .atalarımız tarla, bağ, zeytinlik han, hamam gibi mülklerini cami – mescit – medrese – imaret – darüşşifa gibi kurumlara gelir sağlamak üzere vakfetmişlerdir.

Bir vakfın muteber

Okumaya devam et

Taşlama (hiciv) Nedir

Taşlama (hiciv) Nedir 

Birini, bir düşünüyü, kişisel ya da sosyal davranışı edebi üslupla yerme sanatı. Koşuk biçiminde veya düzyazı halinde olabilir. Hiciv yazarlarında ince bir zeka, seziş, yorumlayış, espri bulunması gerekir.

Her ulusta görüldüğü gibi Bizde de hiciv ustaları yetişmiştir Bu zeki ve nükteci insanlar kişilerin ve hükümet adamlarının davranışlarında yerilecek durumlarla karşılaştıkça bu gibilere iğnelerini, tatlı , acı, batırıp gönül ferahlığına

Okumaya devam et

Laiklik Nedir

Laiklik Nedir

Genel Anlamı: Din ile ilgili olmayan dünya ve devlet işlerini, dinsel güçlerden ayırıp bağımsız bir hale getirmektir.

Felsefi Anlamı: İman ve inancın yerine, aklın egemenliğini kabul eden bir inançtır.

Hukuk Anlamı: Somut olarak devlet ile dinin birbirine karışmaması diye ifade edilebilir.

Siyasi Anlamı: Siyasal iktidarın,

Okumaya devam et

© 2013, www.ataturkilkeveinkilaplari.com – Bazı hakları saklıdır! İçeriklerimiz için GNU lisansı geçerlidir. Sitemizdeki konular diğer siteler tarafından kullanılmak isteniyorsa, ilgili sayfaya link verilmesi koşulu ile kullanılabilir. Sitemizde bulunan bir içeriğin telif hakkına kendinizin sahip olduğunuzu düşünüyorsanız BİZE ULAŞIN menüsünden bizimle irtibata geçerek iddia ettiğiniz içeriğin sitemizden kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Gerekli incelemelerin ardından gereği en kısa sürede yapılacaktır.